Primăria comunei Răzeni http://razeni.md Proiecte de decizie pentru consiliul din 20.03.2020 http://razeni.md/ro/topost/519 Fri, 20 Mar 2020 09:02:12 +0200 Perceptor fiscal Primăria com. Răzeni, raionul Ialoveni http://razeni.md/ro/topost/522 Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier); impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni); taxa pentru amenajarea  teritoriului, percepută de la  gospodăriile ţărăneşti (de fermier); taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială Condiţiile de participare la concurs: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau... Wed, 11 Mar 2020 15:36:28 +0200 Specialist relații funciare și cadastru http://razeni.md/ro/topost/521 Data-limită de depunere a documentelor: 30.03.2020   Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Ținerea cadastrului funciar al s. Răzeni, raionul Ialoveni, identificarea terenurilor și posesorii, asigurarea evidenței funciare și controlul de stat asupra folosirii raționale și protecției terenurilor.Dirijează și controlează respectarea Codului Funciar de către toți deținătorii de terenuri.Ia măsuri împotriva degradării ori aducerii în star de  neîntrebuințare a terenurilor, urmărește executarea lucrărilor de înbunătățire funciară, contribuie la conservarea unor lucrări care pot duce la degradarea sau folosirea nerațională a pămîntului conform Legislației în vigoare.   Condiţiile de participare la concurs: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual... Wed, 11 Mar 2020 15:27:54 +0200 Secretar al consiliului comunal Răzeni, raionul Ialoveni http://razeni.md/ro/topost/520 Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Asigurarea lucrului organizatoric al Consiliului local şi Primăriei comunei(înştiinţarea despre convocarea şedinţei Consiliului şi a Comisiilor de specialitate, întocmirea, avizarea şi verificarea legalităţii actelor emise de Consiliu şi Primar, organizarea lucrului de secretariat, întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului, elaborarea programelor anuale, trimestriale şi lunare de activitate, transparenţa în activitate. Aducerea la cunoştinţa publică a deciziilor Consiliului şi dispoziţiilor cu caracter general ale Primarului); Sarcinile de bază: Asigură activitatea organizatorică a Consiliului local, efectuarea lucrărilor de secretariat, accesul la informaţie, legalitatea actelor normative adoptate de consiliul local şi emise de primar. Organizează efectuarea controlului executării deciziilor consiliului şi dispoziţiilor primarului. Asigură buna funcţionare a primăriei. Administrează sediul primăriei şi bunurile ei. Acordă sprijin în activitatea organelor electorale la alegerile parlamentare şi locale, referendumurilor republicane şi locale. Asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului şi de dispoziţii ale primarului, informarea cetăţenilor referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise. Eliberează extrase sau copii din orice act din arhiva consiliului local. Înregistrează şi ţine evidenţa Asociaţiilor Obşteşti, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei. Înregistrează contractele de locaţiune, de arendă a bunurilor imobile. Ţinerea registrului de evidenţă a contractelor de... Tue, 10 Mar 2020 17:30:36 +0200 Spre atenția locuitorilor comunei Răzeni http://razeni.md/ro/topost/518 Wed, 26 Feb 2020 16:52:05 +0200 Seminar cu tematica: Particularitățile lucrărilor culturilor de câmp în condițiile anului 2019-2020 http://razeni.md/ro/topost/517 Prin prezenta, administrația raionului Ialoveni vă informează, că marți, 25 februarie 2020, cu incepere de la orele 9:30 în incinta Consiliului raional Ialoveni, sala mare de ședințe, va avea loc un seminar organizat de Serviciul Agricultură cu tematica: ,, Particularitățile lucrărilor culturilor de câmp in condițiile anului 2019-2020. Pentru mai multe detalii vezi -> anunt-02.19.2020 Wed, 19 Feb 2020 16:03:46 +0200 Proiect de decizie 1/1 http://razeni.md/ro/topost/516 Fri, 03 Jan 2020 08:11:58 +0200 Proiecte de decizie pentru consultari publice http://razeni.md/ro/topost/515 Fri, 06 Dec 2019 17:45:20 +0200 Angajăm specialist în reglementarea relațiilor funciare http://razeni.md/ro/topost/514 Primăria Răzeni Raionul Ialoveni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în relații funciare și cadastru. Accesează -> Cerințe concurs Tue, 03 Dec 2019 17:13:50 +0200 Proiect de decizie nr 2/1 din 22 noiembrie http://razeni.md/ro/topost/513 Wed, 20 Nov 2019 10:29:14 +0200 Convocarea consiliului comunal Razeni 15.11.2019 ora 15:00 http://razeni.md/ro/topost/512 Wed, 13 Nov 2019 12:06:40 +0200 Post vacant http://razeni.md/ro/topost/511 Mon, 21 Oct 2019 13:02:21 +0300 Notificare vanzare http://razeni.md/ro/topost/509 Notificare privind oferta de vânzare a cotei părţi din bunul imobil Dnl Pelivan Constantin şi dna Pelivan Efimia, având calitate de coproprietari devălmaşi a cotei părţi în mărime de- 52,34% din construcţia agroindustrială- bunul imobil cu numărul cadastral- 2334110.667.01, amplasat în comuna Răzeni, r-nul Ialoveni, extravilan, ca persoane obligate în temeiul prevederilor art. 1143-1150 Cod Civil a Republicii Moldova, înaintează Coproprietarilor ce deţin drept de proprietate în cote părţi din edificiul ,,Frigider,,- construcţie agroindustrială, număr cadastral- 2334110.667.01, conform procesului verbal nr. 3 din 10 septembrie 1997, al comisiei de Privatizare a Patrimoniului Cooperativei Agricole ,,Plai,, satul Răzeni, r-nul Ialoveni, oferta de vânzare în mărime de – 52,34% (cincizeci şi doi întregi, treizeci şi patru zecimi) din construcţia agroindustrială ,,Frigider,, număr cadastral- 2334110.667.01 , la preţul de 15000 (cincisprezece mii) euro. Coproprietarii ce intenţionează realizarea dreptului de preemţiune la cumărare sunt obligaţi să-şi manifeste intenţia prin declaraţie scrisă, în termen de 30(treizeci) zile din data publicării în Monitorul Oficial şi pe site-ul primăriei Răzeni (www.razeni.md), în adresa notarului Vizant Mariana, cu sediul mun. Chişinău, str. Puşkin 26, of. 207 Publicată la data de 20.09.2019 Fri, 20 Sep 2019 09:12:34 +0300 şedinţă extraordinară a consiliului pentru 13.09.2019, orele 18.00 http://razeni.md/ro/topost/508 Fri, 13 Sep 2019 17:22:47 +0300 Proiecte de decizie pentru consiliu 30.08.2019 http://razeni.md/ro/topost/506 Wed, 21 Aug 2019 21:58:49 +0300 Ialoveni Gaz http://razeni.md/ro/topost/505 /upload/Anunturi si noutati/Anunţ Ialoveni Gaz şi arderea miriştii.pdf Mon, 19 Aug 2019 09:26:54 +0300 Proiecte de decizie pentru consiliul din 14 iunie 2019 http://razeni.md/ro/topost/503 Thu, 30 May 2019 18:21:53 +0300 Directia deservire fiscala Ialoveni http://razeni.md/ro/topost/504 Thu, 16 May 2019 18:29:35 +0300 Proiecte de decizie pentru ședința extraordinară a consiliului local !!! http://razeni.md/ro/topost/502 Fri, 05 Apr 2019 18:17:25 +0300 Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante http://razeni.md/ro/topost/500 Wed, 27 Mar 2019 19:19:46 +0200 Informație Fisc http://razeni.md/ro/topost/501 Mon, 25 Mar 2019 14:25:31 +0200 RAPORT DE EXPERTIZA ANTICORUPTIE http://razeni.md/ro/topost/499 Tue, 12 Mar 2019 19:24:04 +0200 Proiect de decizie pentru consiliu din 15.03.2019 http://razeni.md/ro/topost/498 Tue, 12 Mar 2019 17:28:21 +0200 Chemare în şedinţă pentru vineri, 15.03.2019, 0rele 18.00 şi proiectele de decizii anexate. http://razeni.md/ro/topost/497 Tue, 12 Mar 2019 17:18:54 +0200 Se convoacă ședința extraordinară a consiliului comunal Răzeni pentru 16 ianuarie 2019. http://razeni.md/ro/topost/492 Proiectele de decizii pot fi gasite pe următoarea adresă :http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/informatii-consiliul-local/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie Tue, 15 Jan 2019 12:50:37 +0200 Proiecte de decizii pentru Ședința extraordinară a Consiliului comunal Răzeni din 16.01.2019. http://razeni.md/ro/topost/493 Tue, 15 Jan 2019 12:02:11 +0200 Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a consiliului comunal Răzeni pentru vineri 21 decembrie 2018. http://razeni.md/ro/topost/489 Fri, 21 Dec 2018 15:02:47 +0200 Se convoacă ședința ordinară a consiliului comunal Răzeni pentru vineri 21 decembrie 2018. http://razeni.md/ro/topost/491   Proiectele de decizii pot fi gasite pe următoarea adresă :http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/informatii-consiliul-local/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie Wed, 19 Dec 2018 08:31:54 +0200 Anunț!!! Serviciul de colectare a impozitelor! http://razeni.md/ro/topost/490 Anunț Primăria  com.Răzeni,  aduce la cunoștința tuturor contribuabililor care nu au achitat impozitele pe bunurile imobiliare să se apropie la Serviciul de colectare a impozitelor pîna la data de 28.12.2018. În caz contrar contribuabilii care nu-și vor îndeplini obligațiile fiscale vor fi amendați conform legii. Tue, 18 Dec 2018 09:20:22 +0200 ANUNȚ: PRIMĂRIA RĂZENI, RAIONUL IALOVENI anunță licitație pentru data de 10.12.2018, ora 10:00. http://razeni.md/ro/topost/487 Fri, 23 Nov 2018 10:00:00 +0200 ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin COP fără publicare. http://razeni.md/ro/topost/481 Tue, 16 Oct 2018 12:00:00 +0300 ANUNȚ ÎM „APĂ-CANAL RĂZENI” http://razeni.md/ro/topost/486 ANUNȚ!!! Se aduce la cunoștința consumatorilor   de apă , că din data de 15 octombrie 2018 pînă la data de 25 octombrie 2018 , vor fi întreruperi de   furnizare a apei, în legatură  cu efectuarea lucrărilor planificate de curățare și dezinfectare a turnurilor de apă.   ADMINISTRAȚIA                           IM” APĂ-CANAL  RĂZENI” Mon, 15 Oct 2018 08:43:17 +0300 ANUNȚ!!! Cu privire la boală și la măsurile instituite. http://razeni.md/ro/topost/485 Wed, 10 Oct 2018 11:30:58 +0300 Se convoacă ședința ordinară a consiliului comunal Răzeni pentru vineri 21 septembrie 2018 la orele 18-00, cu următoarea ordine de zi: http://razeni.md/ro/topost/483   Proiectele de decizii pot fi gasite pe următoarea adresă :http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/informatii-consiliul-local/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie Fri, 21 Sep 2018 16:03:56 +0300 Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a consililui comunal Răzeni din 21.09.2018. http://razeni.md/ro/topost/484 Thu, 13 Sep 2018 16:21:29 +0300 ANUNT!!! IM” APĂ-CANAL RĂZENI” http://razeni.md/ro/topost/467 ANUNT!!! SE ADUCE LA CUNOȘTINȚA CONSUMATORILOR   DE APĂ DE LA FÎNTÎNA  ARTEZIANĂ NR.3027 (SOVHOZ), CĂ DE MIERCURI 12 SEPTEMBRIE 2018, VA FI ÎNTRERUPTĂ  FURNIZAREA APEI, ÎN LEGATURĂ  CU EFECTUAREA LUCRĂRILOR PLANIFICATE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE A REZERVORULUI DE APĂ, INCLUSIV PENTRU REPARAȚIA REZERVORULUI DE APĂ.   ADMINISTRAȚIA                           IM” APĂ-CANAL  RĂZENI” Wed, 12 Sep 2018 09:30:07 +0300 Anunț! Sedința ordinară a Consiliului comunal Răzeni 22.06.2018. http://razeni.md/ro/topost/479 Proiectele de decizii pot fi gasite pe următoarea adresă :http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/informatii-consiliul-local/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie Fri, 22 Jun 2018 21:55:56 +0300 http://razeni.md/ro/topost/482 Wed, 20 Jun 2018 14:02:41 +0300 ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE, la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri. http://razeni.md/ro/topost/480 Wed, 20 Jun 2018 13:04:58 +0300 Proiecte de decizii pentru ședința consiliului comunal din 22 iunie 2018. http://razeni.md/ro/topost/478 Fri, 08 Jun 2018 21:43:51 +0300 ANUNȚ!!! Vă invităm să participați la dezbateri publice privind proiectele de decizie pentru ședința consiliului comunal din 22 iunie 2018. http://razeni.md/ro/topost/477 Proiectele de decizii pot fi gasite pe următoarea adresă :http://razeni.md/ro/page/consiliul-local/informatii-consiliul-local/sedintele-consiliului/proiecte-de-decizie   Fri, 08 Jun 2018 21:31:19 +0300 Anunț!!! http://razeni.md/ro/topost/476 Fri, 08 Jun 2018 11:45:56 +0300 ANUNŢ! http://razeni.md/ro/topost/475 Mon, 14 May 2018 15:38:58 +0300 Anunt! Se convoaca sedinta ordinara a consiliului comunal Razeni pentru marti, 08 mai 2018 la orele 18-00, cu urmatoarea ordine de zi: http://razeni.md/ro/topost/474 Fri, 04 May 2018 17:41:29 +0300 Proiecte de decizii pentru Sedinta Consiliului din 08.05.2018 http://razeni.md/ro/topost/473 Fri, 04 May 2018 17:31:11 +0300 ANUNȚ! IMSP Centrul de Sănătate Răzeni. http://razeni.md/ro/topost/472 ANUNȚ! IMSP Centrul de Sănătate Răzeni pentru anul 2018  a încheat cu Compania de Asigurări în Medicină (CNAM) contract de acordare a asistenței medicale(de prestare a serviciilor medicale) în cadrul  asigurărilor obligatorii de asistență medicală nr.05-08/191 din 29.12.2017 Tipul serviciilor medicale contractate îl constituie acordarea asistenței medicale primare  în volumul și calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.Suma contractuală anuală este stabilită în mărime de 4273921lei 72 bani,care este transferată ,în avans,în mărime de 80% din 1/12 parte din suma contractuală anuală. Mon, 02 Apr 2018 08:42:18 +0300 ANUNȚ!!! http://razeni.md/ro/topost/471 ANUNT!!! SE ADUCE LA CUNOȘTINȚA CONSUMATORILOR   DE APĂ DE LA FÎNTÎNA  ARTEZIANĂ NR.3156 (FERMA), CĂ MIERCURI 04 APRILIE 2018 ȘI JOI 05 APRILIE 2018, VA FI ÎNTRERUPTĂ  FURNIZAREA APEI, ÎN LEGATURĂ  CU EFECTUAREA LUCRĂRILOR PLANIFICATE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE A REZERVORULUI DE APĂ.   ADMINISTRAȚIA                           IM” APĂ-CANAL  RĂZENI” Wed, 28 Mar 2018 09:47:39 +0300 ANUNȚ!!! http://razeni.md/ro/topost/470 ANUNT!!! SE ADUCE LA CUNOȘTINȚA CONSUMATORILOR   DE APĂ DE LA FÎNTÎNA  ARTEZIANĂ NR.3509 (STADION), CĂ MARȚI 03 APRILIE 2018 ȘI MIERCURI 04 APRILIE 2018, VA FI ÎNTRERUPTĂ  FURNIZAREA APEI, ÎN LEGATURĂ  CU EFECTUAREA LUCRĂRILOR PLANIFICATE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE A REZERVORULUI DE APĂ.   ADMINISTRAȚIA                           IM” APĂ-CANAL  RĂZENI” Wed, 28 Mar 2018 09:37:32 +0300 ANUNȚ! http://razeni.md/ro/topost/469 ANUNT!!! SE ADUCE LA CUNOȘTINȚA CONSUMATORILOR   DE APĂ DE LA FÎNTÎNA  ARTEZIANĂ NR.2097 (ROȘCA), CĂ LUNI 02 APRILIE 2018 ȘI MARȚI 03 APRILIE 2018, VA FI ÎNTRERUPTĂ  FURNIZAREA APEI, ÎN LEGATURĂ  CU EFECTUAREA LUCRĂRILOR PLANIFICATE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE A REZERVORULUI DE APĂ.   ADMINISTRAȚIA                           IM” APĂ-CANAL  RĂZENI” Wed, 28 Mar 2018 09:35:34 +0300 AVIZ! http://razeni.md/ro/topost/468 Tue, 27 Mar 2018 09:06:14 +0300