(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

ro

Proiecte de decizii propuse spre consultare cu publicul și materialele aferente

REGULAMENTUL de funcţionare a cimitirelor în comuna Răzeni

24-06-2016, 10:17

Statut Consultare închisă

REGULAMENTUL

de funcţionare a cimitirelor în comuna Răzeni, raionul Ialoveni

 

Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1072 din 22.10.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire şi este aprobat de Consiliul local Răzeni. Orice modificare în Regulamentul dat se face numai prin decizia acestuia.

Prezentul Regulament reglementează modul înfiinţării,extinderii,închiderii,lichidării şi admi-nistrării cimitirului,precum şi modul rezervării locurilor pentru înmormîntarea şi reînmormîn-tarea decedaţilor,executării lucrărilor în cimitir.

Regulamentul apără dreptul fiecărui cetăţean băştinaş sau locuitor al comunei la înmormîntare după obiceiurile poporului său şi la păstrarea mormîntului. 

 

I.Dispoziţii generale

1.Cimitirul se află în subordinea administraţiei publice locale .Înmormîntările şi reînmormîntăr-rile se efectuează numai în baza prezentului Regulament.                                            2.Înfiinţarea, extinderea şi administrarea cimitirelor se realizează conform deciziei comitetului executiv raional, conform actelor legislative şi normative în vigoare şi Hotărîrii Guvernului nr.1072 din 22.10.1998. Lotul de pămînt  pentru  cimitire de înmormîntare tradiţională  se repartizează în conformitate cu Planul Urbanistic General al comunei, aprobat conform Normelor şi regulamentelor de construcţie.                                                                                  3.Pe terenul cimitirului nu se permite construirea apeductului pentru apă potabilă. Cimitirul poate dispune de apeduct doar în scopuri de stropire.                                                                     4. Fiecare cult  recunoscut de stat în modul stabilit are dreptul de a avea la  cimitir  un sector separat pentru înmormîntarea credincioşilor  săi, care  este întreţinut de sine stătător sau în comun cu alte comunităţi. Regulile de funcţionare a acestora se stabilesc de către organul central al cultului respectiv, cu respectarea cerinţelor prezentului Regulament.

La propunerile comunităţilor religioase înregistrate pe teritoriul localităţii,  pe terenul cimitirelor se admite construcţia unor  obiecte de  cult  din  contul acestora şi altor sponsori, cu  acordul  organelor administraţiei publice locale.

5.Exploatarea  şi  întreţinerea cimitirelor,  se finanţează  din  contul bugetelor  locale (comunităţilor  religioase) şi veniturilor de la prestarea  serviciilor funerare.

 

II.Rezervarea locurilor pentru înmormîntare

6. Locurile de înmormîntare din cimitire pot fi rezervate pe termen nelimitat.

7. Tariful pentru rezervare îl constituie suma de 300 MDL anual.

8. Contractul  privind rezervarea se încheie de către administraţia cimitirelor  la  cererea personală a cetăţenilor ce doresc să  rezerveze locuri.

9. Unei familii i se poate rezerva nu mai mult de trei locuri  de înmormîntare.

10. Rezervarea încetează:

a) la expirarea termenului contractului;

b) în cazul în care  locul  rezervat e lăsat în părăsire (se  consideră părăsite  locurile rezervate unde nu există nici un semn funerar (cruce, gard,  candelă, plantaţii, alte instalaţii) şi dacă timp de 3 ani de  la preavizul în scris, cu confirmare de primire, titularul rezervării nu se prezintă la administraţia cimitirului;

c) la prezentarea de către titularul rezervării a refuzului în scris;

d) în caz de neachitare a plăţii pentru rezevare;

e) în cazul în care rezervantul locului a decedat şi a fost înmormîntat la alt cimitir (la prezentarea documentelor respective de confirmare  a decesului şi înmormîntării acestuia).

 

III.Înmormîntările şi reînmormîntările

11.Pentru fiecare înmormîntare se repartizează un lot de pămînt cu suprafaţa de 3,8 m.p. Intervalele între părţile lungi şi părţile scurte ale mormintelor constitue nu mai puţin de 0,5 m respectiv. Lungimea mormîntului nu poate fi mai mică de 2 m,lăţimea-1m,adîncimea-1,5 m, ţinînd cont de condiţiile climaterice ale solului.

Pentru înmormîntarea copiilor decedaţi dimensiunile mormîntului pot fi respectiv micşorate.

Locurile pentru reînmormîntarea osemintelor vor avea dimensiuni de 1x1 m.

De la fundul gropii de înmormîntare pînă la nivelul apelor subterane e necesar să fie nu mai puţin de 0,5 m. Asupra fiecărei gropi trebue să fie un mormînt cu înălţimea de 0,5 m de la suprafaţa pămîntului sau o placă de mormînt. Mormîntul trebue să acopere marginile gropii pentru a exclude pă-trunderea apelor superficiale

12.Înmormîntările se efectuează numai pe baza adeverinţei de deces eliberată de primărie.      13.Înmormîntarea decedaţilor aduşi din alte localităţi se efectuează în baza certificatului de la centrul de medicină teritorial şi adeverinţei de deces.                                                 14.Înmormîntările se efectuează în gropi simple.                                                                           15. La dorinţa  rudelor  reînmormîntarea osemintelor se admite cu avizul centrului de medicină preventivă teritorial.                                                                                                                       16. Se recomandă efectuarea exhumării osemintelor din mormînt, în perioada rece a anului, ziua, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi centrului de medicină preventivă teritorial.

Deschiderea mormintelor şi reînmormîntările se efectuează  în  mod obligatoriu  în prezenţa rudelor de gradul întîi sau a unui împuternicit prin procură specială de către familia decedatului.
17. Deschiderea mormintelor se permite, indiferent de data înmormîntării, în cazul unei urmăriri penale numai pe baza autorizaţiei eliberate de judecătorul de instrucţie şi cu înştiinţarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixată de aceste organe.

18.  Înmormîntarea decedaţilor pentru Patrie se efectuează cu consimţămîntul rudelor în cimitirele comemorativ-militare, iar în lipsa acestora,  în locurile, determinate de către organele administraţiei publice locale a cimitirelor existente din contul bugetelor locale.

 

IV.Efectuarea lucrărilor în cimitire

19.Construcţia monumentelor cu înălţimea pînă la 1,75 m se permite oricui. Construcţia monumentelor,care depăşesc înălţimea de 1,75 m se permite de către organul administraţiei publice locale.                                                                                                                20.Împrejmuirile mormintelor se permit cu acordul în scris al administraţiei publice locale şi numai în perimetrul suprafeţei de 3,8 m.p. cu un gard cu înălţimea nu mai sus de 0,5 m.            21.  Lucrările se efectuează în limita lotului rezervat, de către atelierele autorizate sau cu forţele proprii. Odată cu finisarea lucrărilor, rudele sunt responsabile de curăţirea definitivă a  lotului  de deşeurile de construcţii.

V.Dispoziţii finale

22.Întreţinerea în curăţenie a cimitirului şi terenului aferent le revine comunităţii religioase,or-ganului administraţiei publice locale şi rudelor celor decedaţi. Întreţinerea fiecărui mormînt revine celor mai apropiate rude ale decedatului.                                                                            23. Regimul de lucru  al cimitirelor îl constituie intervalul de timp între orele 07:00-21:00.     24.Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine responsabilitatea conform legislaţiei în vigoare.