(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

ro

Proiecte de decizii propuse spre consultare cu publicul și materialele aferente

„Regulamentul privind constatarea contravențiilor administrative și aprobarea formei procesului-verbal în sfera comunal-locativă pe teritoriul comunei Răzeni, raionul Ialoveni”

13-03-2017, 09:00

Statut Consultare închisă

Regulamentul cu privire la constatarea contravenţiilor administrative

în sfera gospodăriei locativ-comunale pe teritoriul comunei Răzeni

I. NOŢIUNI GENERALE

 

1.        Prezentul Regulament stabileşte obligaţiunile, responsabilitatea şi ordinea de realizare a funcţiilor pentru prevenirea şi depistarea contravenţiilor administrative în sfera gospodăriei locativ-comunale pentru asigurarea executării legilor, hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului RM, deciziilor Consiliului Local Răzeni, dispoziţiilor primarului şi altor acte normative.

2.        În scopul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:

           Contravenţie administrativă -  acţiunea sau inacţiunea ilicită, cu un grad de pericol mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de Codul Contravenţional nr. 218-XVI din 24.10.2008, conform responsabilităţii stabilite pentru contravenţie.

           Procesul-verbal cu privire la contravenţie – act normativ, elaborat de Guvern şi alte autorităţi publice centrale şi locale în baza normelor constituţionale şi legislative, care stabileşte reguli obligatorii supuse aplicării repetate în numărul nelimitat de situaţii. Procesul-verbal cu privire la contravenţie este un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui.

           Comisia administrativă – comisia pe lîngă organul executiv al administraţiei publice locale se formează de consiliul local, în componenţa căreia intră preşedintele, vicepreşedintele, secretarul responsabil şi 4-7 membri.  Comisia administrativă examinează contravenţiile prevăzute la art. 75, 76, 92, 1261, 154, art. 157 alin. (7) și (8), art. 165, 170–175, 180, 181, 227, art. 273 pct. 9), 91), 11), 15) și 16) din Codul Contravenţional al RM.

           Servicii publice de gospodărie comunală - servicii scoase din subordinea autorităţilor publice centrale şi constituite ca structuri autonome gestionare, atribuindu-li-se patrimoniu propriu în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

           Gospodărie comunală – structuri autonome gestionare, atribuindu-li-se patrimoniu propriu în unitatea administrativ-teritorială respectivă ce ţin de gospodăria comunală.

           Operatori – agenţii economici, care furnizează/prestează servicii publice de gospodărie comunală în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale.

           Agentul constatator – reprezentantul primăriei Răzeni, abilitat cu funcţii prin dispoziţia primarului în conformitate cu cap. (1) şi (2) art. 417,42310 din Codul Contravenţional de a constata contravenţii administrative în sfera gospodăriei comunale, aplicării sancţiunilor pentru contravenţie şi transmiterea materialelor în comisia administrativă pe lîngă Primăria comunei Răzeni.

           Contravenient – persoană, în privinţa căreia a fost intentat procesul contravenţional şi căreia prin hotărîrea definitivă a fost stabilită o pedeapsă pentru contravenţie sau care prin hotărîrea definitivă a fost eliberat de răspundere pentru contravenţşia săvîrşită sau de executarea pedepsei.

           Persoană juridică - pesoană juridică este organizaţia care are un patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobîndească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, poate fi reclamant şi pîrît în instanţă de judecată. Persoanele juridice urmează să aibă balanţă autonomă sau deviz.

           Persoană fizică -  persoană fizică este omul, privit ca titular de drepturi subiective civile şi de obligaţii civile. Omul poate fi cetăţeanul RM, cetăţean străin şi în genere să nu fie cetăţean nici a unui stat (persoană fără cetăţenie). 

           Martorul - este persoana citată în această calitate de către autoritatea competentă, care are cunoştinţă despre vreo faptă sau împrejurare de natură să servească aflării adevărului în procesul contravenţional.

           Traducător-  este persoana care poate traduce din o altă limbă, poate interpreta semnele celor muţi ori surzi, cunoaşte terminologia juridică, nu este interesată de rezultatele cauzei contravenţionale şi acceptă să participe în această calitate. Persoana este desemnată în calitatea de interpret sau de traducător de către agentul constatator sau de instanţa de judecată în cazurile prevăzute de Codul Contravenţional.

 

II.  FUNCŢIILE DE BAZĂ

 Articolul 42310. Administrația publică locală , prevede:

 (1) Contravențiile prevăzute la art. 1261, 154, art. 157 alin. (7) și (8), art. 178, 179, art. 273 pct. 9), 91), 11), 15) și 16) se constată de către organele specializate ale administrației publice locale. 
    (2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale primarul, viceprimarul, arhitectul-şef, şefii și șefii adjuncți ai subdiviziunilor specializate din cadrul administrației publice locale, specialiştii principali şi specialiștii coordonatori din cadrul acestora desemnați de către primar.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravențiile prevăzute la art. 1261, 154, art. 157 alin. (7) și (8), art. 273 pct. 9), 91), 11), 15) și 16) se remit spre examinare comisiei administrative, iar procesele-verbale cu privire la contravențiile prevăzute la art. 178 și 179 se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente.
    (4) În cazul constatării contravențiilor prevăzute la art. 178 și 179, agentul constatator este în drept să dispună sistarea executării lucrărilor de construcție și să solicite instanței de judecată aplicarea măsurii de siguranță prevăzute la art. 4396.

      Asfel:

  1. Primăria comunei Răzeni:

 

1.1. organizează şi realizează controlul asupra respectării prevederilor actelor normative în sfera gospodăriei comunale pe teritoriul comunei Răzeni;

1.2.     depistează, califică şi perfectează contravenţii administrative ce ţin de competenţa Administrației publice Locale şi le remite spre examinare comisiei administrative pe lîngă Primăria comunei Răzeni;

1.3. prezintă interesele organului administraţiei publice locale în diferite instanţe la examinarea materialelor pentru contravenţiile administrative depistate;

1.4.     urmăreşte executarea deciziilor aprobate pentru pedepsirea contravenienţilor în sfera gospodăriei comunale;

1.5.     asigură executarea în termen a actelor legislative şi normative în sfera gospodăriei comunale;

1.6.     realizează analiza, întocmirea rapoartelor în sfera contravenţiilor administrative cu propuneri pentru luarea măsurilor preventive şi măsurilor pentru îmbunătăţirea disciplinei administrative, activităţii structurilor antrenate şi persoanelor;

1.7.     participă la şedinţele comisiilor administrative în calitate de agentul constatator.

2.        Materialele contravenţionale se examinează de agentul constatator, pe teritoriul căruia  a fost săvîrşită contravenţia. Agentul constatator poate califica şi constata contravenţii, în limitele competenţei.

 

 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE AGENTULUI CONSTATATOR

 

1.        Agentul constatator are dreptul, în limitele competenţei:

1.1.     să depisteze şi să constateze faptele de încălcare, conform Codului Contravenţional, ce ţin de competenţa sa;

1.2.     să conlucreze cu alte organe de stat, autorităţi publice locale, instituţii de învăţămînt şi specialiştii în domeniul contravenţiilor administrative;

1.3.     să invite sau să informeze reprezentanţii organizaţiilor prestatori de servicii în vederea atragerii contravenientului la răspundere, după caz;

1.4.     este abilitat să înainteze indicaţii şi prescripţii conducătorilor întreprinderilor gospodăriei comunale, organizaţiilor şi agenţilor economici privind problemele vizate;

1.5.     să înainteze propuneri pentru audierea conducătorilor întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor municipale la ședințele Consiliului Local.

2.        Agentul constatator este obligat, în limitele competenţei:

2.1.     să respecte Constituţia şi legile RM;

2.2.     să execute obligaţiunile sale de serviciu stabilite în fişa postului, să nu ascundă acţiuni ilicite;

2.3.     să păstreze confidenţialitatea datelor, cu care face cunoştinţă în cadrul activităţii;

2.4. să examineze în termen contestaţiile şi adresările cetăţenilor la capitolul contravenţiilor administrative, în limitele competenţei sale;

2.5.     la întocmirea proceselor-verbale să explice contravenienţilor drepturile şi obligaţiunile acestora;

2.6.     la solicitarea contravenientului să atragă traducătorul, după caz;

2.7.     să ia poziţie neutră la depistarea şi constatarea  contravenţiilor administrative;

2.8.     să realizeze pregătirea rapoartelor despre rezultatele activităţii pentru problemele vizate.

 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE

CONTRAVENIENTULUI

 

1.        Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are dreptul:

1.1.  la apărare;

1.2.     să cunoască fapta imputată;

1.3.     să primească informaţie în scris şi explicaţii în privinţa drepturilor, prevăzute de art. 384;

1.4.     să ia cunoştinţă de materialele din dosar şi să i se elibereze, la cerere, în cel mult 24 de ore, copii de pe procesul-verbal;

1.5.     să prezinte probe;

1.6.     să formuleze cereri;

1.7.     să conteste decizia asupra cauzei;

1.8.     la traducător;

1.9.     să recunoască total sau parţial vinovăţia în comiterea faptei ce i se impută;

1.10. să solicite audierea martorilor;

1.11. să ia cunoştinţă de procesul-verbal încheiat de agentul constatator, să facă obiecţii asupra corectitudinii lui, să ceară completarea lui cu circumstanţele care, în opinia sa, trebuie să fie consemnate.

2.        Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional este obligată:

2.1.     să asigure accesul liber la locul săvîrşirii contravenţiei;

2.2.     să prezinte actele necesare la solicitarea agentului constatator;

2.3.     să se supună dispoziţiilor legale ale agentului constatator.

 

V. ORDINEA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI-VERBAL

CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIE

 

1.        Dreptul la întocmirea proceselor-verbale are persoana abilitată cu acest drept prin dispoziţia primarului, precum și şefii direcţiilor serviciilor publice de gospodărie comunală şi adjuncţii lor, specialiştii principali şi coordonatori ai gospodăriei comunale şi gospodăriei de exploatare a fondului de locuinţe.

2.        La depistare şi constatare agentul constatator este obligat:

2.1.     să prezinte legitimaţia de serviciu, fără solicitarea contravenientului;

2.2.     să se comporte amabil, corect, nereacţionînd la acţiuni de provocare a contravenientului;

2.3. În cazul depistării contravenţiei administrative agentul constatator este obligat să întocmească procesul-verbal la încălcările depistate.

3.        Procesele-verbale se întocmesc pe formularele de strictă evidenţă, stabilite şi aprobate prin decizia Consiliului Local Răzeni.

4.        Întocmirea proceselor-verbale pe formularele, neaprobate prin decizia Consiliului Local Răzeni este strict interzisă.

5.        Formularea faptelor depistate a încălcărilor urmează să corespundă cerinţelor capitolului II din prezentul Regulament.

6.        Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare prin hîrtie indigo, unde citeţ şi fără corectări se completează toate rubricile.

7.        În cazul înscrierilor incorecte sau erori la completarea procesului-verbal, în ambele exemplare înscrierea incorectă se şterge, alături se face o înscriere corectă şi se semnează de agentul constatator, care a întocmit procesul-verbal.

8.        Procesul-verbal se întocmeşte în prezenţa contravenientului. În caz de lipsă a acestuia, în prezenţa altor două persoane, care a atins vîrsta de 18 ani şi care se află pe adresa indicată sau este în relaţii de rudenie cu contravenient.

9.        În caz, dacă contravenientul refuză să semneze, procesul-verbal, atunci în proces-verbal se face notă privind refuz. Procesul-verbal se consideră valabil, dacă sunt aplicate semnăturile a doi martori.

10.      Un exemplar al procesului-verbal se remite contravenientului (în caz de lipsă a acestuia, se expediază prin poştă), al doilea exemplar se păstrează la agentul constatator.

11.      În caz, dacă contravenientul refuză să primească procesul-verbal întocmit, agentul constatator face însemnare în procesul-verbal, un exemplar îi remite contravenientului şi expediază copia procesului-verbal al agentului constatator prin scrisoare cu aviz cu înştiinţare despre primire în termen de 10 zile din ziua întocmirii procesului-verbal.

 

VI. RESPONSABILITATEA AGENTULUI CONSTATATOR

 

1.        Agentul constatator este responsabil:

1.1.     pentru autenticitatea datelor indicate în procesul-verbal;

1.2.     pentru informarea contravenientului despre drepturile acestuia;

1.3.     pentru decizia aprobată cu privire la calificarea şi constatarea contravenţiilor administrative;

1.4.     poartă răspundere pentru corectitudinea realizării şi aplicării legislaţiei în domeniul contravenţiilor administrative;

1.5.     pentru păstrarea datelor confidenţiale, deciziilor, metodelor ş.a., cu care a luat act în cadrul activităţii.

2.        Persoanele responsabile, abilitate cu funcţii de constatare a contravenţiilor administrative, care fac abuz de drepturi, poartă răspundere disciplinară, administrativă, materială şi penală în modul stabilit de lege.

 

VII. TERMENII DE CONSTATARE ŞI CONTESTARE

 

1.        Contravenţia se aduce la cunoştinţa agentului constatator prin intermediul înştiinţării sau se stabileşte la propria iniţiativă, cînd săvîrşirea acţiunii ilicite se depistează în rezultatul controlului, în conformitate cu atribuţiile de serviciu şi în cazuri prevăzute de lege. 

2.        Nu mai tîrziu de 24 de ore din momentul întocmirii, procesele-verbale cu privire la contravenţie se înregistrează în registrul de evidenţă şi se remit spre examinare comisiei administrative pe lîngă Primăria comunei Răzeni.

3.        În termen de 15 zile din ziua înştiinţării despre întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie contravenientul, victima sau reprezentantul, este în drept să contesteze acesta în instanţa de judecată.

4.        Contestaţia la procesul-verbal cu privire la contravenţie se depune în organul prezentat de agentul constatator. Nu mai tîrziu de 3 zile din momentul înregistrării contestaţiei, agentul constatator expediază contestaţia şi materialele cu privire la contravenţie în comisia administrativă.

5.        Depunerea contestaţiei sistează executarea pedepsei, stabilită în procesul-verbal.

 

 

 

 

 

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE

 

1.        Prezentul Regulament determină condiţiile de bază, care reglamentează relaţiile între agentul constatator şi contravenient.

2.        Modificările şi completările în prezentul Regulament se operează prin decizia Consiliului Local Răzeni ori de cîte ori este nevoie.

3.        Regulamentul intră în vigoare din momentul aprobării deciziei Consiliului Local Răzeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Description: Imagini pentru stema de stat moldova

PROCES-VERBAL CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIE

Nr.______________

 

Locul încheierii: comuna Răzeni , raionul Ialoveni                                              „______”  _________________20_______ora__________

      

Agent constatator____________________________________________________________

(calitatea, numele şi prenumele agentului constatator)

 

Denumirea autorităţii pe care o reprezintă:  Primăria comunei Răzeni,

Adresa juridică: comuna Răzeni , raionul Ialoveni ,str.Ștefan cel Mare 62,tel.0268 74 358

 

  1. Datele persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional:

 

1.1Numele:_______________________Prenumele:____________________

      Patronimicul:__________________________

1.2. Locul naşterii____________________________________

       Data naşterii_____________________________________

1.3.Cetăţenia________________________________________

       Sexul   _________________________________________

1.4. Identificat prin (tipul actului) ____________________________  

seria _______________________________________

numărul___________________eliberat de ____________________ la___________    IDNO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.5. Viza de reşedinţă: Țara______________localitatea_________________strada____________________

     bloc____ap___

1.6.Domiciliul:

Țara______________localitatea_________________strada____________________

         bloc____ap___

1.7. Locul de muncă ______________________________ ocupaţia__________________________ tel:___________________

1.8. Timpul comiterii: data_______luna _____anul ________ ora comiterii______   locul comiterii________________________            

                             (localitatea)

 Persoana juridică:

1.9. Denumirea întreprinderii_______________________________________________________

1.10. Sediul (adresa juridică) ___________________________________________

1.11.Ocupaţia (genul principal de activitate) ___________________________

1.12. Codul fiscal al persoanei juridic ____________________________________

1.13. Date despre persoana care o reprezintă ___________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________

    _________________________________________________tel.________________

Timpul comiterii: data____luna ________ anul ________ ora comiterii ______

locul comiterii___________________________                                                                                                                               (localitatea )

Fapta contravenţională: (indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei, circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi

consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prin  ce a comis o contravenţie, prevăzută de art. _________________________

din Codul contravenţional al R. Moldova

  1. Explicaţiile contravenientului în privinţa căruia s-a întocmit  proces-verbal: _______________________________              

         Obiecţiile, probele şi completările pe care le aduce în apărarea sa contravenientul

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Semnătura: Agentului constatator        _______________________________________________________________________

           Contravenientului

___________________________________________________________________

                   Victimei

___________________________________________________________________

 

 

 

 

3. Drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 34, 384, 387 Cod contravenţional al Republicii  Moldova au fost explicate, pentru ce semnez:_________________________________________________
                                            (semnătura contravenientului)
Pentru a participa la examinarea cazului contravenţional vă prezentaţi pe adresa:
Primăria Răzeni, str. Ștefan cel Mare 62    la data de  „_____” __________20___ la ora ________________

 

4.  Interpret/traducător_____________________________________________________

                                   numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, funcţia

5. Au fost ridicate corpuri delicte _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Am luat cunoştinţă de contravenţia imputată, de drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 384 Cod contravenţional, iar copia procesului-verbal întocmită conform art.443 C.C. am primit, pentru ce semnez:_______________________________________

                                                                                                                                                                                    Contravenient

 

6.Menţiunea privind refuzul contravenientului de a semna procesul-verbal, motivele refuzului____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Martori (martori asistenţi):

1__________________________________________________________________

                   numele, prenumele, patronimicul, viza de domiciliu, telefonul, semnătura

2__________________________________________________________________

           numele, prenumele, patronimicul, viza de domiciliu, telefonul, semnătura

 

Semnăturile:  Agent constatator ____________________________________________________________________

                        Contravenient  _____________________________________________________________________                                                                             

                        Martorii  _____________________________________________________________________

                                         _____________________________________________________________________

                                                              

 

8.                      DECIZIA AGENTULUI CONSTATATOR

8.1. aplicarea sancţiunii contravenţionale:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.2. de încetare a procesului_____________________________________________

8.3. de remitere pentru examinare conform competenţei în temeiul articolului_____________________________________________________________

8.3.1. organul competent _____________________________________________________________________

     adresa________________________________________________________________

8.3.2.cu recomandare___________________________________________________________

8.3.3.sancţiunea contravenţională aplicată de agentul constatator __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Agentul constatator al Primăriei comunei Răzeni _____________________________________________________________________ 

 (numele, prenumele,funcţia agentului constatator care a examinat cauza contravenţională)

Data _______________________ora_______                                                         ___________________________                                                                                                                            

Contravenient:                                                                                                                                           (semnătura)

Amenda contravenţională urmează a fi achitată la contul bancar al primăriei Răzeni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

cu indicarea contului trezorerial de încasări _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .

 

NOTĂ:

  Conform alin. (3) art.34 şi alin. (11) art. 443 Cod contravenţional al Republicii Modova – contravenientul este în drept să achite jumătate din amendă dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei.

  Procesul-verbal cu privire la contravenţie poate fi contestat în termen de 15 zile în ordinea prevăzută de art. 448 Cod contravenţional al Republicii Moldova.

                                                                                                                                                 

Drepturile şi obligaţiile îmi sunt aduse la cunoştinţă şi  un exemplar al procesului-verbal am primit pentru ce semnez ___________________________________________                                           (numele, prenumele contravenientului, semnătura)