(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Secretar al consiliului comunal Răzeni, raionul Ialoveni

10-03-2020, 17:30

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Asigurarea lucrului organizatoric al Consiliului local şi Primăriei comunei(înştiinţarea despre convocarea şedinţei Consiliului şi a Comisiilor de specialitate, întocmirea, avizarea şi verificarea legalităţii actelor emise de Consiliu şi Primar, organizarea lucrului de secretariat, întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului, elaborarea programelor anuale, trimestriale şi lunare de activitate, transparenţa în activitate. Aducerea la cunoştinţa publică a deciziilor Consiliului şi dispoziţiilor cu caracter general ale Primarului);

  Sarcinile de bază:

 • Asigură activitatea organizatorică a Consiliului local, efectuarea lucrărilor de secretariat, accesul la informaţie, legalitatea actelor normative adoptate de consiliul local şi emise de primar.
 • Organizează efectuarea controlului executării deciziilor consiliului şi dispoziţiilor primarului.
 • Asigură buna funcţionare a primăriei.
 • Administrează sediul primăriei şi bunurile ei.
 • Acordă sprijin în activitatea organelor electorale la alegerile parlamentare şi locale,
 • referendumurilor republicane şi locale.
 • Asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului şi de dispoziţii ale primarului, informarea cetăţenilor referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise.
 • Eliberează extrase sau copii din orice act din arhiva consiliului local.
 • Înregistrează şi ţine evidenţa Asociaţiilor Obşteşti, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei.
 • Înregistrează contractele de locaţiune, de arendă a bunurilor imobile.
 • Ţinerea registrului de evidenţă a contractelor de locaţiune.

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are capacitate deplină de exerciţiu;
 • Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • În ultimii 3 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat  contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate:  Da

Certificat medical:  Da

Cazier juridic:  Da

Copia carnetului de muncă:  Da

Alte documente necesare: 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit de declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

6290

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Munteanu Serghei

Telefon:

0 (268) 74538

E-mail:

razeniprimaria@gmail.com