(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri

Anunţ Concurs! Director al instituţiei de învăţământ preșcolar Grădinița Buburuza, Mileștii Noi

14-07-2021, 15:38

Primăria comunei Răzeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director ai instituției de învățământ preșcolar Grădinița Buburuza, Mileștii Noi, după cum urmează:

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin doi ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ depun personal sau prin reprezentant la secretariarul primăriei în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament;

2. copia actului de identitate;

3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

4. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;

5. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice;

6.  copia carnetului de muncă autentificat;

7. curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;

8. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;

9. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

10.  proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani;

11.  lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

Actele vor fi depuse la sediul primăriei Răzeni, până la   13 august 2021, ora 17:00.     Telefon de contact: 068704666.  Informaţii suplimentare le găsiţi ataşat pe siteul: www.razeni.md și pe pagina de socializare Facebook- Primăria comunei Răzeni.

 

Bibliografia concursului de ocupare a postului de director /director adjunct al instituțiilor de învățămînt general

DOCUMENTE GENERALE

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994

 · Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000

 · Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 din 24.01.03 · Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial www.justice.md

 · Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 - 2020Educația 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. nr. 944 din 14 noiembrie 2014

 · Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md Managementul Instituțiilor

· Regulamentul – tip al instituției de învățămînt secundar general, aprobat prin ordinul nr. 547 din 13 august 2007.

· Regulamentul instituției de învățămînt preșcolar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 04 din 04 ianuarie 2011

 · Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și transferul elevilor în învățămîntul primar, gimnazial și liceal, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 718 din 24 iulie 2012

 · Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013

· Standardele de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 970 din 11 octombrie 2013

 · Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 798 din 11 iulie 2014

· Regulamentul de admitere în învățămîntul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 799 din 11 iulie 2014.

 · Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 20 februarie 2015

· Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 98 din 26 februarie 2015.

 · Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 202 din 19 aprilie 2015.

· Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățămîntul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 559 din 12 iunie 2015.

· PLANUL – cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2015 – 2016. PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI

· Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89

· Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013

· Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți

FINANȚARE

· Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”

· Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.

 

 • Standardele de competență profesională ale managerilor din învățământul general aprobate la ședința Consiliul Național pentru Curriculum, proces-verbal nr. 10 din 22 iunie 2016; prin Ordinul ministrului educației nr. 623 din 28 iunie 2016
 • Acte legislative, normative și documente metodologice în domeniul educației incluzive:
 • Codul Educației al Republicii Moldova (Cod nr. 152 din 17 iulie 2014)
 • Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 (aprobat prin HG nr. 523 din 11 iulie 2011)
 • Instrucțiunea privind evaluarea și dezvoltarea comportamentelor elevilor din învățământul primar și secundar general (aprobată prin Ordinul ME nr. 1090 din 29 decembrie 2016).
 • Instrucțiunea de organizare a învățământului la domiciliu (aprobată prin Ordinul ME nr. 98 din 26 februarie 2015).
 • Instrucțiune privind procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerințe educaționale speciale (aprobată prin Ordinul ME nr. 156 din 20 martie 2015).
 • Finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învățământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea (aprobat prin HG nr. 868 din 08 octombrie 2014).
 • Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului (aprobată prin Ordinul ME nr. 99 din 26 februarie 2015).
 • Metodologia de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația incluzivă din instituția de învățământ preuniversitar (aprobată prin Ordinul ME nr. 100 din 26 februarie 2015).
 • Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I (aprobată prin Ordinul ME nr. 202 din 09 aprilie 2015).
 • Reglementări și condiții specifice referitoare la evaluarea finală și certificarea elevilor cu cerințe educaționale speciale din învățământul obligatoriu (aprobate prin Ordinul ME nr. 311 din 05 mai 2015).
 • Reperele metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general (aprobate prin ordinul MECC nr. 209 din 27 februarie 2018).
 • Reperele metodologice privind activitatea psihopedagogului în instituțiile de învățământ general (aprobate prin ordinul MECC nr. 212 din 27 februarie 2018).
 • Reperele metodologice privind activitatea psihologului în instituțiile de învățământ (aprobate prin ordinul MECC nr. 02 din 02 ianuarie 2018).
 • Reperele metodologice privind activitatea logopedului în instituțiile de învățământ (aprobate prin ordinul MECC nr. 01 din 02 ianuarie 2018).
 • Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului (aprobat prin Ordinul ME nr. 970 din 11 octombrie 2013).
 • Structura–model și Ghidul de implementare a Planului educațional individualizat (aprobate prin ordinul ME nr. 776 din 01 august 2017).