(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Cum să înregistrezi o întreprindere individuală

Întreprinderea individuală

Întreprinderea individuală este o activitate economică desfășurată de către o persoană fizică, în condițiile prevăzute de lege, cu scopul obținerii de profit, pe risc propriu, cu răspunderea nelimitată pentru obligațiile firmei cu întreg patrimoniul personal.

Î.I. este una dintre cele mai accesibile forme organizatorico-juridice de desfășurare a activității de antreprenoriat. Poate fi întemeiată de o singură persoană și va aparține acesteia cu drept privat sau poate fi întemeiată de membrii unei familii și în cazul respectiv va aparține acestora cu drept de proprietate comună.

În general, cheltuielile suportate de întreprinzător pentru înregistrarea întreprinderii sunt reduse, iar modalitatea de înregistrare este una simplă. Întreprinzător individual este considerată persoana fizică cu capacitate deplină de exercițiu, care îndeplinește activitatea de întreprinzător, fiind cetățean al țării unde se dorește deschiderea întreprinderii sau cetățean străin domiciliat în țara respectivă.

Întreprinderea individuală în Republica Moldova

Pentru înregistrarea de stat a unei întreprinderi individuale, e necesar să se depună la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat în a cărui rază de deservire se află sediul acestuia (viza de domiciliu a fondatorului) următoarele acte:
— cererea de înregistrare, în conformitate cu modelul aprobat de Camera Înregistrării de Stat;
— buletinul de identitate al fondatorului sau al reprezentantului acestuia, împuternicit prin procură autentificată;
— documentul ce confirmă că taxa de înregistrare a fost achitată.

În regim obișnuit, decizia de înregistrare a întreprinderii se adoptă în 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor. În situații de urgență, înregistrarea se poate realiza în 24 sau în 4 ore, iar taxa de înregistrare majorându-se respectiv de 2 sau de 4 ori, în zi de odihnă sau de sărbătoare – de 2 ori.

Patrimoniul întreprinderii individuale se formează în baza bunurilor cetățeanului (familiei) și a altor surse neinterzise de legislație. Referitor la denumirea întreprinderii individuale, aceasta neapărat trebuie să conțină numele proprietarului. 

Întreprinzătorul individual poartă răspundere nelimitată pentru obligațiile întreprinderii cu întreaga sa avere. Întreprinderea individuală are posibilități limitate de dezvoltare și de obținere a creditelor bancare. Un alt aspect destul de important constă în aceea că orice antreprenor care-și deschide o întreprindere individuală ar trebui să aibă aptitudinile necesare și o experiență oarecare în domeniul în care intenționează să activeze. Un întreprinzător al unei astfel de societăți se poate confrunta și cu o altă problemă, destul de actuală și de care ar depinde mult succesul companiei sale. Întrucât întreprinderea individuală este limitată referitor la ascensiunea pe scara ierarhică, pot exista dificultăți la angajarea personalului competent și profesionist, pentru că astfel de angajați ar dori să fie remunerați mai mult decât și-ar permite să le ofere un întreprinzător individual.

De obicei, alegerea formei organizatorico-juridice de întreprindere individuală se recomandă întreprinzătorilor care așteaptă de la afacerea lor venituri relativ reduse și în același timp optează pentru un gradul de risc la fel mic.Decizia de fondare a întreprinderii individuale trebuie să conțină:

  • datele de identificare a fondatorului: numele, prenumele,domiciliul, cetățenia, numărul actului de identitate, data și locul nașterii;

  • denumirea de firmă a întreprinderii.

  • sediul întreprinderii;

  • data înființării întreprinderii, care este data înscrierii ei în Registrul de stat;

  • genul de activitate a întreprinderii;

  • condițiile de lichidare ale întreprinderii.


Nu se admite înregistrarea de stat a unei întreprinderi individuale, în cazul în care:

  • persoana fizică este înregistrată deja în calitate de întreprinzător individual;

  • persoana respectivă este lipsită de dreptul de a practica o activitate de întreprinzător prin hotărârea instanței de judecată;

  • în cazul în care pe numele persoanei au fost înregistrate anterior alte întreprinderi care nu funcționează, dar care nu au fost lichidate în modul stabilit de lege sau care au datorii la bugetul public național.

 

Întreprinderea este obligată să plătească toate impozitele și taxele prevăzute de legislație. Totodată, întreprinzătorul este obligat să țină evidența contabilă a veniturilor obținute din această activitate, precum și evidența cheltuielilor suportate. Fondatorul întreprinderii individuale răspunde nelimitat pentru obligațiile întreprinderii individuale cu întreg patrimoniul său, cu excepția bunurilor care nu pot fi urmărite.