(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Proiecte consultate, sinteza recomandărilor recepționate.

REGULAMENTUL

cu privire la menţinerea curăţeniei pe teritoriul  comunei Răzeni,          Raionul Ialoveni

 1. Dispoziţii generale

Regulamentul cu privire la menţinerea curaţeniei pe teritoriul  comunei Răzeni este  elaborat în conformitate  cu Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.1347 din 09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajere, Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24.10.2002; Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008, Legea nr.435 din 28.12.2006 „Privind  descentralizarea administrativă”;

În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:

salubrizare – un complex de activităţi care include precolectarea, colectarea, evacuarea, utilizarea tuturor tipurilor de deşeuri, precum şi măturatul, spălatul şi stropitul străzilor, curăţarea zăpezii de pe căi publice;

deşeuri – substanţe, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din activităţi economice, menajere şi de consum, care şi-au pierdut, integral sau parţial, valoarea iniţială de întrebuinţare, dintre care unele sînt reutilizabile după prelucrare;

deşeuri menajere  –  deşeuri provenite din activităţi casnice şi de consum;

deşeuri din demolări şi construcţii – deşeuri rezultate în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi a altor obiective industriale ori civile, care nu sunt încadrate ca deşeuri periculoase;

deşeuri zootehnice – deşeuri rezultate în urma activităţii de creştere şi întreţinere a animalelor şi păsărilor;

prestatori (operatori) – persoane juridice care au competenţa şi capacitatea de a presta servicii de salubrizare consumatorilor în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul prezentului regulament şi care asigură nemijlocit administrarea şi funcţionarea sistemului de salubrizare;

consumatori (utilizatori) – persoane juridice sau fizice care beneficiază de serviciile de salubrizare prestate pentru necesităţi proprii sau publice pe baze contractuale obligatorii;

 1. Responsabilii pentru organizarea şi efectuarea  lucrărilor pentru salubrizarea şi întreţinerea teritoriilor şi altor obiecte, situate pe teritoriul  comunei Răzeni.

a) Î.M. ,,Apă-Canal Răzeni” organizează serviciul de salubrizare a teritoriului comunei Răzeni  pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici, care se desfăşoară sub  conducerea şi/sau coordonarea Primăriei  comunei Răzeni.

 b) Î.M. ,,Apă.Canal Răzeni” poate desfăşura activitatea sa şi în alte localităţi ale  raionului Ialoveni, pe baze contractuale, cu acordul Primăriei  comunei Răzeni.

 

 

 1. Principiile serviciului de salubrizare.

Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

a) protecţia sănătăţii populaţiei;

b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;

c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;

d) protecţia mediului;

e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;

f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;

g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al consumatorilor;

h) transparenţa, consultarea cu cetăţenii privind luarea deciziilor, ce ţin de prestarea serviciului;

i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici;

j) securitatea serviciului;

 1. Contractarea serviciului, colectarea deşeurilor
 1. Proprietarii caselor de locuit, apartamentelor, întreprinderile, organizaţiile, instituţiile, indiferent de forma de proprietate, în calitate de consumatori (utilizatori) ai serviciului, sunt obligate să încheie cu prestatori (operatori) ai serviciului, contract privind prestarea serviciului public de salubrizare şi să să achite contravaloarea serviciilor prestate, conform facturilor primite.
 2. Colectarea deşeurilor se efectuează în  saci de peliculă, care se  păstrează în gospodăria fiecărui gospodar, pînă la evacuare  prin intermediu Î.M. ,,Apă - Canal Răzeni”.
 3. La staţii auto, pe străzile  comunei , la  staţiile publice, şi alte locuri publice colectarea deşeurilor se realizează de către Î.M. ,,Apă - Canal Răzeni”  .
 4. Se  înterzice:

- supraîncărcarea   sacilor  cu deşeuri menajere;

- aruncarea în  saci a deşeurilor lichide, nisip, deşeurilor zootehnice, materiale  de construcţii, cărdune nestins, frunze, crengi;

- transportarea materialelor de construcţie, frunzelor, crengilor, deşeurilor fără acoperire cu o prelată ;

- devărsarea pe terenuri a apelor uzate şi a nămolului, provenite de la unităţile industriale, gospodăriile individuale;

- depozitarea, în afara teritoriului gunoiştii autorizate, special amenajate a deşeurilor de producţie şi menajere, a materialelor provenite din construcţii, a fierului vechi, a ambalajelor de orice fel, a reziduurilor industriale;

- depozitarea deşeurilor de construcţie, argilă, nisip, materialelor de construcţie pe teritoriul adiacent;

-  îngroparea deşeurilor;

- aruncarea şi îngroparea cadavrelor de animale;

-    scoaterea deşeurilor menajere tari  pe partea carosabilă a străzilor, drumurilor de acces, pe trotuare;

- arderea deşeurilor  menajere, industriale, frunzelor  inclusiv pe teritoriul intern ale întreprinderilor, terenurile aferente şi/sau adiacente caselor de locuit, blocurilor locative, întreprinderilor, organizaţiilor instituţiilor, indiferent de forma de proprietate;

- parcarea mijloacelor de transort pe terenurile pentru copii, sportive, pe gazoane, în afara zonelor special amenajate;

- instalarea neautorizată a obiectelor, destinate pentru comerţ, unităţi pentru depozitarea  temporară a autovehiculelor (prelată  metalică, garaje, etc.), a altor construcţii temporare (gherete, sere şi altele),  pe terenurile proprietate publică;

- plasarea anunţurilor, publicităţii, foilor volante, altor materiale de informare, plasarea mijloacelor de informare fără coordonare corespunzătoare cu Primaria  comunei Răzeni;

V. Organizarea curăţirii teritoriilor.

a) Î.M. ,,Apă - Canal Răzeni” asigură ordinea sanitară şi menţine curăţenia pe străzile comunei, la  staţiile publice, alte locuri publice.

b) Proprietarii caselor individuale de locuit, apartamentelor din blocurile locative,  întreprinderile, organizaţiile, instituţiile, indiferent de forma de proprietate denumiţi în continuare consumatori, sunt obligate să–şi menţină în ordine sanitară terenul proprietate privată, terenul aflat în folosinţă precum şi terenul adiacent pînă la axa drumului.

c) Conducătorii instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi altor entităţi juridice, în gestiunea cărora se află clădirile şi edificiile sunt obligaţi să asigure păstrarea curăţeniei şi realizarea în termen a lucrărilor  de  restaurare,  reparaţie  şi vopsire  a faţadelor   şi elementelor separate (balcoane, praguri, burlane pentru scurgerea apei).

VI. Tarifele pentru serviciile de salublizare

Tariful pentru transportarea deşeurilor menajere îl constituie:

 • 10 lei de gospodărie
 • 5 lei pentru fiecare membru de familie; dar nu mai mult de 35 de lei.

Taxa pentru evacuarea gunoiului selectat şi transportat cu forţele proprii în mărime de 5 lei/m3.

VII.  Întreţinerea spaţiilor verzi

 1. Spaţiile verzi,  gazoanele, parcuri, etc.,amplasate  în limitele   comunei Răzeni,   se folosesc conform destinaţiei.
 2. Spaţiile verzi folosite în interes public constituie obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi nu pot fi privatizate.
 3. Proprietarii caselor individuale de locuit, apartamentelor din blocurile locative,  întreprinderile, organizaţiile, instituţiile, indiferent de forma de proprietate care administrează terenurile  sînt obligaţi să amenajeze cu spaţii verzi toate suprafeţele neocupate productiv, precum sînt cele limitrofe  drumurilor, cele din curţile de locuit precum şi cele aferente  unităţilor economice şi sociale.

     

VIII. Responsabilitatea pentru încălcarea Regulelor cu privire la asigurarea curăţeniei pe teritoriul  comunei Răzeni

Răspunderea  pentru încălcarea Regulilor de menţinere a curaţeniei prevăzute de prezentul Regulament este prevăzută de art. 181   din   Codul    Contravenţional   al Republicii Moldova  nr.218 din 24.10.2008 – Încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale 
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
şi alte  acte normative a Republicii Moldova.

  

 

Viceprimar                           Gurău Eugeniu

 

 

         

 

 

CONTRACT Nr.___

privind evacuarea deșeurilor .

”   ”                 20__

Întreprinderea Municipală “Apă-Canal Răzeni”, în persoana administratorului Buşmachiu Tudor, numit în continuare “PRESTATOR”, activînd în baza Statutului, pe de o parte și_______________________________________, IDNP_____________________denumit “BENEFICIAR”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele :

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
  1. ÎM”Apa-Canal Răzeni” îndeplineşte servicii de transportare  a deşeurilor menajere solide;
  2. Volumul deşeurilor menajere solide se vor transporta la comandă şi se vor achita conform tarifelor în vigoare şi graficului stabilit;

 

 1. ”PRESTATORUL” SE OBLIGĂ
  1. Să transporte deşeurile menajere solide selectate în conformitate cu normele sanitare şi graficul aprobat de ambele părţi.

 

 1. „BENIFICIARUL” SE OBLIGĂ
  1. Să menţină în ordine intrările în curţile sectorului particular precum şi în perimetrul din preajma gardului;
  2. Să pregătească sacii, necesar a fi evacuaţi, pînă la momentul sosirii autocamionului;
  3. Să nu admită amestecarea deşeurilor menajere cu alt fel de gunoi neprevăzut de normele sanitare în vigoare;
  4. Să asigure acces liber „PRESTATORULUI”, la locurile de încărcare a  sacilor, după necesitate;
  5. Să verifice trimestrial decontările.

 

 1. ACHITAREA SERVICIILOR

 

 1. ”BENEFICIARUL” achită plata pentru serviciile prestate în corespundere cu tarifele în  vigoare la momentul prestării serviciilor, conform Deciziei  4/7din 23 septembrie 2016 a Consiliului Comunal Răzeni:

-10 lei de gospodărie/lunar

-5 lei pentru fiecare membru al familiei/lunar,dar nu mai mult de 35 lei

-Persoanele ce nu vor încheia contract de evacuarea deşeurilor,vor achita cîte 5 lei pentru fiecare metru cub de gunoi evacuat .

 1. În cazul operării schimbărilor a tarifelor aprobate, plata se va efectua după tarifele noi, comunicate nu mai tîrziu de data în care sunt prestate  serviciile .
 2. ”BENEFICIARUL” se obligă să achite lunar plata pentru serviciile de transportare a deşeurilor menajere   conform preţurilor stabilite. În caz de neachitare, serviciile nu se vor presta, iar contractul se va socoti nul;
 3. „BENEFICIARUL” se obligă să achite lunar plata pentru serviciile de transportare a deşeurilor menajere solide, pînă în data de 15 a următorei luni;
 4. La înțelegerea părților achitarea poate fi efectuata în avans, trimestrial sau anual, conform tarifelor stabilite.
 5. Beneficiarul la data încheierii prezentului contract are în evidență un număr de ___ persoane.

                                                5. PREVEDERI FINALE

 1. În caz de neîndeplinire a condiţiilor contractului de către „BENEFICIAR”
 2. este în drept sărefuze transportarea deşeurilor menajere, pînă  

       cînd acesta nu va înlătura încălcările.

5.2.Preststorul se angajează să aducă la cunoştinţă în termen de 10 zile despre toate modificările ce urmează a fi făcute ;.

 1. Prestatorul nu poartă răspundere pentru întreruperea graficului de colectare si transportare a deșeurilormenagere, dacă este inchis accesul la depozitarea sacilor cu deșeuri sau în caz de ploi torențiale, înzăpeziri și alte calamități naturale.
 2. În cazurile enumerate mai sus, Prestatorul este obligat să anunțe Beneficiarul despre termenii suplimentari de prestare a serviciilor.
 3. Toate litigiile apărute prin prezentul contract se vor soluționa prin negocierea părților.
 4. În cazul în care părțile nu pot soluționa litigiile apărute pe calea negocierilor, acestea se vor rezolva in ordinea stabilită de legislația R.M.
 5. Contractul dat intră în vigoare din momentul semnării de către părţi şi este valabil pînă la

31.12.2016. În cazul lipsei propunerilor în scris ale unei părţi privind rezilierea contractului, acesta se prelungeşte anual în mod automat.

5.8Prezentul contract este semnat în două exemplare, unul pentru ”PRESTATOR” iar altul pentru ”BENIFICIAR”, avînd aceeaşi valoare juridică.

 1. Semnatarii prezentului contract sunt obligaţi să respecte Regulamentul cu privire la menţinerea curăţeniei în teritoriul comunei Răzeni conform deciziei 4/7 din 23 septembrie 2016 a Consiliului local Răzeni care este anexat la prezentul contract.

 

                             6.ADRESELE JURIDICE ŞI RECHIZITELE BANCARE

 

  Î.M. ”APA-CANAL RAZENI”                                       _____________________________

s.Razeni r-l Ialoveni                                                           s.Razeni r-l Ialoveni

c/f 1014600000495                                                           IDNP_________________________

BC”Moldova Agroindbank”                                             Telefon fix _____________________

Cod IBAN                                                                         Telefon mob: ___________________

MD46AG000000022512675143                                                   

Telefon fix: 026874079

Telefon mob: 069046344

                                                              SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

 

Administrator Busmachiu Tudor                                             _____________________________

________________   semnătura  ______________ semnătura