(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri

Perceptor fiscal Primăria com. Răzeni, raionul Ialoveni

11-03-2020, 15:36

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  • impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
  • impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni);
  • taxa pentru amenajarea  teritoriului, percepută de la  gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
  • taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.
 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Vechimea in munca 3 ani ca functionar public
 

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate:  Da

Certificat medical:  Da

Cazier juridic:  Da

Copia carnetului de muncă:  Da

Alte documente necesare:  1  Formularul de participare
2  Copiile diplomelor de studii si ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfectionare, se permite prezentarea diplomelor si in alt domeniu de studii
3  copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezenta impreuna cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor
4 Cind dosarul de concurs  se depune prin posta sau e-mail, prevederile pct. 12 se aplica la data desfasurarii probei scrise a concursului sau a interviului in cazul ocuparii functiei publice.

 

Salariu de funcţie:

4330

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Munteanu Serghei

Telefon:

0 (268) 74538

E-mail:

razeniprimaria@gmail.com