(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Ajutoare sociale familiale

REGULAMENTUL
cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social

    Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (în continuare – Regulament) prevede modalitatea de stabilire şi plată a ajutorului social familiilor defavorizate prevăzute în Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social.
 • 1. CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

    1. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:
      familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie.
     
      familie defavorizată – familie care are un venit global mediu lunar mai mic decît venitul lunar minim garantat şi care a acumulat pe indicatorii de bunăstare un punctaj mai mic decît cel stabilit pentru evaluarea bunăstării familiei;
    
      copil – persoană care nu a atins vîrsta de 18 ani. Se aplică un statut juridic similar și persoanei care urmează o formă de învățămînt cu frecvență (inclusiv pentru perioadele de vacanță) pînă la finalizarea studiilor, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani, precum și în perioada de la data de finalizare a învățămîntului general pînă la 1 septembrie a aceluiași an;
     
      solicitant –  unul dintre membrii familiei cu capacitate deplină de exerciţiu, care depune solicitarea de acordare a ajutorului social. Solicitarea poate fi depusă în numele familiei de către ocrotitor sau altă persoană, împuternicită în modul corespunzător, dacă asupra tuturor membrilor familiei cu capacitate deplină de exercițiu a fost instituită o măsură de ocrotire (contract de asistenţă, mandat de ocrotire în viitor) sau judiciară (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă);
     
      beneficiar – familia defavorizată căreia i-a fost stabilit dreptul la ajutor social.
      ajutor pentru perioada rece a anului – plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie;
     
      locuinţă – reşedinţă curentă; 
    
      vehicul – sistem mecanic cu autopropulsie, destinat transportului de persoane sau de bunuri, echipat şi/sau nu cu mecanisme care pot executa anumite lucrări.
    

 • 2. CAPITOLUL II: DREPTUL LA AJUTORUL SOCIAL

   2. Dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului îl au familiile defavorizate, membrii cărora sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sau străini, specificați la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova.
      [Pct.2 modificat prin HG438 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.495]
      [Pct.2 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      3. De dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familia defavorizată în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii:
      [Pct.3 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;
      b) sînt persoane încadrate în grade de dizabilitate;
      [Pct.3 lit.b) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
      c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;
      [Pct.3 lit.c) în redacţia HG967 din 14.11.17, MO399-410/17.11.17 art.1077]
      [Pct.3 lit.c) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere, în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil în vîrstă de pînă la 3 ani;
      [Pct.3 lit.d) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      e) îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei terțe persoane conform concluziei Consiliului Medical Consultativ al instituției medico-sanitare publice;
      [
      f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor
    
      4. Situaţiile specificate la lit. d) din pct. 3 al prezentului Regulament pot fi invocate concomitent de diferiţi membri ai familiei doar pentru copiii cu mame diferite, iar situaţiile specificate la lit. e) a aceluiaşi punct pot fi invocate doar de un singur membru al familiei.
    
      5. La determinarea dreptului la ajutorul social şi la ajutor pentru perioada rece a anului se exclud membrii familiei, care:
      a) deţin cetăţenia Republicii Moldova, însă nu domiciliază pe teritoriul acesteia;
    
      b) execută pedeapsa privativă de libertate;
      c) satisfac serviciul militar în termen; 
      d) se află la întreţinerea statului: aziluri, internate, pensionate, alte forme de plasament temporar sau permanent.

 • 3. CAPITOLUL III: MODUL DE STABILIRE ŞI PLATĂ A AJUTORULUI SOCIAL


  Secţiunea 1
  Solicitarea
      51. Solicitarea de acordare a ajutorului social se înregistrează la reprezentantul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din localitatea unde familia solicitantă îşi are reşedinţa curentă sau prin intermediul telefonului, conform punctului 52 al prezentului Regulament.
      52. Solicitarea de acordare a ajutorului social poate fi înregistrată prin telefon dacă se încadrează în cazurile pentru care autoritatea administrației publice centrale de specialitate în domeniul protecției sociale a stabilit posibilitatea unei astfel de solicitări.
      53. Solicitarea va fi înregistrată dacă a fost exprimat, în formă scrisă sau electronică, consimțămîntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, verificarea informației furnizate, colectarea și verificarea informațiilor relevante pentru examinarea dreptului la prestație, inclusiv asumarea obligației de a restitui sumele primite nelegitim, în cazul declarației false sau incomplete, precum şi asumarea obligației de utilizare a ajutorului social în folosul familiei conform prevederilor punctului 392 al prezentului Regulament.
      54. Solicitarea se înregistrează în Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială”.
     
  Secțiunea 1 
  Solicitarea înregistrată la reprezentantul direcției/secției 
  asistență socială și protecție a familiei din localitatea unde 
  familia solicitantă îşi are reşedinţa curentă
      6. Pentru determinarea dreptului la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului, solicitantul poate opta pentru una dintre metodele ce urmează:
      a) să depună o cerere, completată pe suport de hîrtie (în continuare – cerere), conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament;
      b) să solicite reprezentantului direcției/secției asistență socială și protecție a familiei înregistrarea cererii, în format electronic, în baza datelor declarate verbal, conform secțiunii 12 al prezentului Regulament.
      7. Solicitantul prezintă actul de identitate (permisul de ședere/buletinul de identitate pentru apatrizi, eliberat de autorităţile competente, în cazul străinilor specificați la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova) și copia acestuia, certificatul privind componența familiei şi, după caz, următoarele acte confirmative: 
      a) copia actului ce confirmă gradul şi termenul dizabilității;
      b) certificatul de salariu de la locul de muncă, cu indicarea mărimii salariului net. Certificatul trebuie sa fie semnat, ștampilat și să conțină numărul și data eliberării; 
      c) certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor;
      d) copia deciziei de plasament în instituţie, copia actului privind instituirea măsurilor de ocrotire;
      e) certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei cu vîrsta mai mare de 18 ani (cu finanţare bugetară sau prin contract, cu frecvență sau cu frecvență redusă), cu indicarea mărimii bursei, după caz. Certificatul trebuie să fie semnat, ștampilat și să conțină numărul și data eliberării;
      f) copia contractului de arendă a terenurilor şi bunurilor agricole, copia contractului de locaţiune a locuinței; 
      g) copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii şi termenului acesteia;
      h) copia certificatului (patentei, licenţei) care confirmă realizarea activităţii de antreprenoriat, conform legislaţiei;
      i) copia certificatului de naştere al copilului;
      j) copia concluziei Consiliului Medical Consultativ al instituției medico-sanitare publice;
      k) copia certificatului privind plata pensiei alimentare. 
      8. Reprezentantul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei verifică informaţia indicată şi actele anexate la cerere în conformitate cu prevederile pct.7 al prezentului Regulament.
      9. Cererea se consideră completă și se acceptă pentru examinarea dreptului dacă toate datele necesare și actele confirmative au fost oferite de către solicitant. 
      10. Cererea incompletă se acceptă pentru examinarea dreptului dacă pe parcursul a 5 zile lucrătoare de la data înregistrării este completată cu toate datele și actele necesare, în caz contrar, aceasta nu se admite spre examinare și se emite decizia de neacordare a dreptului la ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului. 
      11. Solicitantului i se eliberează recipisă de primire a cererii, indicîndu-se data şi numărul de înregistrare, iar în cazul cererii incomplete, recipisa va conține inclusiv informația privind actele lipsă.
      12. Data înregistrării se consideră data la care cererea completă/incompletă a fost recepționată de către reprezentantul direcției/secției asistență socială și protecție a familiei din localitatea unde familia solicitantă îşi are reşedinţa curentă.
    
  Secțiunea 12
  Solicitarea prin intermediul apelului telefonic
      121. Solicitarea de acordare a ajutorului social prin apel telefonic se efectuează la numerele de telefon specificate de către direcția/secția asistență socială și protecție a familiei în limita unității administrativ-teritoriale unde familia solicitantă îşi are reşedinţa curentă.
      122. Solicitarea înregistrată prin telefon se consideră completă și se acceptă dacă toate datele necesare pentru examinarea dreptului au fost furnizate de către solicitant în conformitate cu instrucțiunile aprobate de autoritatea administrației publice centrale de specialitate în domeniul protecției sociale.
      123. Solicitarea incompletă este acceptată, de asemenea, pentru examinarea dreptului dacă pe parcursul a 5 zile lucrătoare de la data înregistrării este completată cu toate datele necesare, în caz contrar, aceasta nu se admite spre examinare și se emite decizia de neacordare a dreptului. Cererea incompletă poate fi completată inclusiv la reprezentantul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din localitatea unde familia solicitantă îşi are reşedinţa, conform prevederilor specificate în secțiunea 11 al prezentului Regulament. 
      124. Data înregistrării solicitării se consideră data inițierii completării cererii de către reprezentantul direcției/secției asistență socială și protecție a familiei.
      125. Solicitant de ajutor social se consideră, cu excepția cazului în care se dovedește contrariul, persoana al cărei nume este declarat, verificat și înregistrat în Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială”.
      126. Orice informație livrată prin intermediul unui apel telefonic în numele sau despre altă persoană este considerată ca fiind livrată de persoana vizată, cu excepția cazului în care se dovedește că aceasta a fost livrată fără știrea sau acordul ei.
     
  Secţiunea 2
  Examinarea cererilor
      13. Cererea se examinează de persoanele din cadrul direcției/secției asistență socială și protecție a familiei desemnate să introducă datele în Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială”.
      14. Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” confruntă datele introduse de către angajații direcției/secției asistență socială și protecție a familiei cu datele livrate de alte sisteme informaționale.
      15. Cererea completă se examinează în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”, care verifică eligibilitatea pentru acordarea/neacordarea dreptului și emite decizii.
      16. În cazul acordării dreptului la ajutor social sau, după caz, la ajutor pentru perioada rece a anului, decizia va conţine termenul pentru care a fost stabilit ajutorul social sau, după caz, ajutorul pentru perioada rece a anului, cuantumul acestuia, modalitatea de plată şi termenele de revizuire a dreptului la ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului, precum şi obligaţiile beneficiarului.
      17. În cazul neacordării dreptului, decizia va conţine motivele care au stat la baza acesteia, precum şi modalitatea de contestare. 
      171. Decizia despre acordarea sau neacordarea dreptului la ajutor social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului este emisă în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 
      172. În termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, decizia privind acordarea sau neacordarea dreptului la ajutor social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului se expediază solicitantului.
     173. Lunar, șeful direcției/secției asistență socială și protecție a familiei, în baza deciziilor, emite ordinul pentru acordarea/neacordarea/stoparea dreptului la ajutor social sau, după caz, ajutor pentru perioada rece a anului, precum și listele de plată și registrul listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată.
    
  Secţiunea 3
  Determinarea venitului lunar minim garantat
      18. Cuantumul venitului lunar minim garantat al familiei reprezintă suma cuantumurilor veniturilor lunare minime garantate stabilite pentru fiecare membru al acestei familii. 
      19. Cuantumul venitului lunar minim garantat pentru fiecare membru al familiei se stabileşte după cum urmează:
      a) 100% din venitul lunar minim garantat pentru solicitant;
      b) 70% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare alt membru adult al familiei;
      c) 50 %  din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil;
      d) plus 30% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare adult încadrat într-un grad de dizabilitate;
      [Pct.19 lit.d) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
      e) plus 50%  din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil cu dizabilităţi;
      [Pct.19 lit.e) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
      f) plus 10% din venitul lunar minim garantat, dacă persoana încadrată într-un grad de dizabilitate este unicul adult din familie.
      [Pct.19 lit.f) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
      Nivelul venitului lunar minim garantat se indexează anual la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a indicelui  preţurilor de consum pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern. Dacă din calcul rezultă fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în creștere.
   
  Secţiunea 4
  Determinarea şi calcularea venitului global 
  mediu lunar al familiei
      20. Pentru determinarea venitului global mediu lunar al familiei, toate veniturile şi economiile se declară, indiferent de provenienţa acestora.
      21. Venitul global mediu lunar al familiei se calculează din veniturile totale, curente şi nete obţinute, pentru luna anterioară celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social. Veniturile nete sînt veniturile din care au fost achitate impozitul pe venit şi alte plăţi obligatorii. Pensia de întreţinere plătită este exclusă din veniturile familiei.
      Veniturile obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi în gospodăriile casnice auxiliare sau din activităţi bazate pe folosirea  terenurilor agricole sînt excluse la calcularea venitului global al familiei, pentru  familiile formate doar din membri inapţi de muncă:
     
      a) copii; 
      b) persoane încadrate în grade de dizabilitate; 
   
      c) persoane care au împlinit vîrsta de 75 ani (62 ani pentru determinarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului).
      
    
      22. La calcularea venitului global mediu lunar al familiei sînt luate în considerare, următoarele tipuri de venituri:
      a) veniturile sezoniere, ocazionale, cele obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi în gospodăriile casnice auxiliare sau din activităţi bazate pe folosirea  terenurilor agricole; 

      b) toate tipurile de pensii şi prestaţii sociale care se plătesc mai rar decît o dată în lună, indiferent de organul care a stabilit plata;
      c) remitenţele de la membrii familiei sau de la alte persoane din ţară sau de peste hotare;
      d) plăţile pentru descoperiri, invenţii, mostre industriale şi propuneri de raţionalizare, precum şi din drepturile de autor şi drepturile conexe;
      e) ajutorul financiar de la persoane fizice şi juridice;
      f) plăţile din prestarea serviciilor în baza unui contract civil;
      g) indemnizaţia unică pentru tinerii specialişti, angajaţi la lucru, conform repartizării în instituţiile de învăţămînt, instituţiile ocrotirii sănătăţii, asistenţei sociale, ştiinţifice şi celor din cultură şi artă;
      h) orice economii în monedă naţională sau străină, indiferent de locul sau modul în care sînt păstrate;
      i) veniturile obţinute din moştenire sau donaţie;
      j) veniturile obţinute din cîştiguri la loterie;
      k) veniturile obţinute din operaţiuni comerciale cu bunurile mobile şi imobile ce le aparţin cu drept de proprietate membrilor familiei;
      l) veniturile obţinute din burse, burse de studiu sau alte plăţi, indiferent de forma de învăţămînt;
      m) veniturile obţinute din drepturile salariale de la locul principal de muncă şi din munca prin cumul, inclusiv indemnizaţiile unice şi veniturile din desfăşurarea oricărui tip de activitate de antreprenoriat;
      n) veniturile obţinute din pensiile de întreţinere;
      o) veniturile stabilite din toate tipurile de pensii şi prestaţii sociale lunare (compensaţii, indemnizaţii, alocaţii etc.), indiferent de organul care a stabilit plata.
     
      23. Veniturile indicate la pct. 22 lit. a)-g)  al prezentului Regulament se iau în considerare ca sumă medie lunară calculată pentru ultimele 12 luni anterioare celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social.
    
      24. Veniturile indicate la lit. h) din pct. 22 al prezentului Regulament se iau în considerare pentru luna anterioară celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social, calculate în mărime de 50 lei pentru fiecare 1000 lei complete, începînd cu cea de a doua mie de lei.
      Veniturile indicate la lit. i)-k) din pct. 22 al prezentului Regulament se iau în considerare pentru ultimele 12 luni anterioare celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social, calculate în mărime de 50 lei pentru fiecare 1000 lei, începînd cu cea de a doua mie de lei.
      
      25. Veniturile indicate la lit. l)-o) din pct. 22 al prezentului Regulament se iau în considerare în mărime deplină, cu excepţia veniturilor obţinute din drepturile salariale, indemnizaţia lunară pentru îngrijirea/creşterea copilului care se iau în considerare, pentru luna anterioară celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social, cu ignorarea a 200 lei pentru fiecare membru care realizează astfel de venituri. În cazul în care un membru realizează concomitent venituri obţinute din drepturi salariale şi indemnizaţia lunară pentru îngrijirea/creşterea copilului, sau beneficiază de indemnizaţii lunare pentru îngrijirea/creşterea copilului pentru doi sau mai mulţi copii concomitent, ignorarea se aplică pentru fiecare din aceste venituri.
    
      26. Pentru determinarea veniturilor obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), precum şi în gospodăriile casnice auxiliare sau din activităţi bazate pe folosirea  terenurilor agricole, indiferent de mărimea terenurilor avute în proprietate sau luate în arendă, se utilizează venitul net al unei gospodării ţărăneşti şi auxiliare, calculat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 514 din 10 mai 2007 „Privind aprobarea unor acte normative”.
    
      27. La calcularea venitului global mediu lunar al familiei următoarele tipuri de venit nu se iau în considerare:
      a) indemnizaţia unică la naşterea copilului;
      b) ajutorul oferit la deces;
      c) plăţile oferite la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale sau situaţiilor excepţionale;
      d) cheltuielile de deplasare (în limitele normelor stabilite de Guvern);
      e) indemnizaţia unică de încadrare a şomerilor, în baza contractului individual de muncă, în localităţile situate la o distanţă de 30 km de la localitatea în care îşi au domiciliul, egală cu un salariu mediu pe economie pentru anul precedent;
      f) indemnizaţia unică de instalare a şomerilor care se încadrează, în baza contractului individual de muncă, într-o altă localitate, egală cu 3 salarii medii pe economie pentru anul precedent.
      g) ajutorul social, ajutorul pentru perioada rece a anului, suportul financiar de stat, ajutorul material din bugetele de toate nivelurile, inclusiv din fondurile locale şi/sau Fondul republican de susţinere socială a populaţiei, care are destinaţie specială.
   
  Secţiunea 5
  Stabilirea cuantumului ajutorului social şi plata acestuia
     28. Deţinerea anumitor bunuri mobile şi imobile, utilizarea anumitor servicii, precum şi unele caracteristici ale familiei sînt luate în considerare pentru evaluarea bunăstării familiei, în conformitate cu anexa nr. 5 la prezentul Regulament, exprimate prin punctaj.
   
      29. Prin sumarea punctajului indicatorilor se obţine scorul total al familiei. Dacă acest  scor este mai mic sau egal cu 80, familia este eligibilă pentru stabilirea dreptului la ajutor social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului.
    
      30. Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă dintre venitul lunar minim garantat al familiei, calculat în conformitate cu punctele 18 şi 19 ale prezentului Regulament şi venitul global al familiei, calculat în conformitate cu punctele 22-26 ale prezentului Regulament.
      31. În vederea determinării dreptului la ajutor social şi stabilirii cuantumului acestuia sau, după caz, a ajutorului pentru perioada rece a anului, persoana desemnată în cadrul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei completează     
    
      32. Ajutorul social sau, după caz, ajutorul pentru perioada rece a anului se acordă, începînd cu luna în care cererea de acordare a acestora a fost înregistrată la direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.
   
      33. Titularul ajutorului social sau, după caz, al ajutorului pentru perioada rece a anului este persoana solicitantă, iar beneficiarul acesteia - familia.
   
      34. Schimbarea titularului ajutorului social și/sau ajutorului pentru perioada rece a anului se realizează prin ordinul şefului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei la recomandarea comisiei sau în baza cererii înaintate de familie.
   
      35. Dreptul la ajutor social în baza unei cereri se stabileşte pentru o perioadă ce nu va depăşi 24 luni calendaristice, după care solicitantul are dreptul să depună o nouă cerere în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
     
      36. Dreptul la ajutor social se revizuieşte la intervenirea oricărei modificări în informaţia care a fost prezentată anterior, sau la fiecare 12 luni calendaristice după acordarea ajutorului social. În cazul în care toţi membrii familiei au atins vîrsta de pensionare sau sînt recunoscute de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă inapte de muncă şi nu au alte surse de venit, decît cele realizate din prestaţii sociale, termenul de revizuire la fiecare 12 luni nu se aplică.
   
      37. Plata ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează pentru luna precedentă de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.  
      Sumele ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului nesolicitate de beneficiari în decurs de 6 luni consecutiv, prestatorul de servicii de plată desemnat le restituie lunar pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în baza fişierului electronic, prezentat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale. 
      Sumele ajutorului social şi ale ajutorului pentru perioada rece a anului stabilite şi restituite pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale din cauza nesolicitării pot fi solicitate de beneficiar în decurs de 1 an din luna stabilirii.
      Sumele ajutorului social şi ale ajutorului pentru perioada rece a anului neachitate la timp din vina organului care le stabileşte sau le plăteşte se achită retroactiv fără nici o limitare.
      Reluarea plăţii se efectuează de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei în baza cererii scrise a beneficiarului.
      Persoanele care, la data de 1 iunie 2015, beneficiază de ajutor social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului vor continua să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul aceluiaşi prestator de servicii de plată pînă la desemnarea de către beneficiar, prin cerere, a altui prestator de servicii de plată.
    
      38. În cazul în care cuantumul lunar al ajutorului social calculat pentru o familie este mai mic de 25 de lei, ajutorul social se va stabili în cuantum de 25 de lei pe lună.
     
      39. Ajutorul social sau, după caz, ajutorul pentru perioada rece a anului se plăteşte beneficiarului sau altei persoane în baza procurii titularului, autentificată conform legislaţiei. Ajutorul social și/sau ajutorul pentru perioada rece a anului neîncasat în legătură cu decesul solicitantului se stabilește și se achită inclusiv pentru luna decesului, în baza permisiunii eliberate de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, unui membru adult al familiei sau, în cazul lipsei acestuia, persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

      391. Listele pentru plata ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului pe suport de hîrtie se păstrează la direcțiile/secțiile asistență socială și protecție a familiei și casele teritoriale de asigurări sociale pe parcursul a 3 ani.

  Secțiunea 6
  Acordul de cooperare
      392. Beneficiarul utilizează ajutorul social în folosul familiei, în mod primordial pentru satisfacerea necesităţilor privind alimentaţia, vestimentaţia, locuinţa, igiena, îngrijirea medicală, educaţia şi şcolarizarea obligatorie a copiilor, conform acordului de cooperare încheiat cu direcția/secția asistență socială și protecție a familiei.
      393. La sesizarea şefului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, a reprezentanţilor autorităţilor administrației publice locale, precum şi la autosesizare, comisiile verifică, la reşedinţa curentă a beneficiarului, corectitudinea utilizării ajutorului social conform prevederilor punctului 392 al prezentului Regulament, întocmind raportul de utilizare a ajutorului social. În raport se reflectă constatările cu privire la respectarea sau nerespectarea obligațiilor asumate, precum și, după caz, recomandările pentru depășirea situației. 
      Verificarea repetată nu poate fi efectuată mai devreme de 45 de zile calendaristice de la data întocmirii raportului de utilizare a ajutorului social. 
      394. Asistentul social comunitar, în termen de două zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de utilizare a ajutorului social, informează şeful direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei referitor la constatările comisiei. În cazul neîndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor asumate în acordul de cooperare, şeful direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de utilizare a ajutorului social, avertizează, în scris, beneficiarul despre încetarea dreptului la ajutor social, în cazul constatării de către comisie a neîndeplinirii repetate a obligaţiilor.
      395. În cazul familiilor identificate care nu utilizează ajutorul social conform prevederilor punctului 392 al prezentului Regulament, asistentul social/managerul de caz realizează evaluarea necesităților și elaborează un plan individualizat de asistență pentru utilizarea rațională a prestației date. Planul de asistență este semnat de către toți membrii adulți ai familiei.
      396. Pentru familiile cu copii în situaţie de risc,  managerul de caz este responsabil de monitorizarea utilizării ajutorului social conform prevederilor acordului de cooperare și planului individualizat de asistență, folosind în calitate de criteriu de bază în procesul monitorizării satisfacerea necesităților familiei, precum și respectarea interesului superior al copilului.

  CAPITOLUL IV
  OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL
      40. Solicitantul ajutorului social este obligat să prezinte informaţii complete şi veridice, înaintînd actele justificative respective.
      41. Solicitantul ajutorului social are obligaţia să comunice în scris reprezentantului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei orice modificare intervenită în informaţia declarată iniţial în cererea de acordare a ajutorului social, în termen de 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.
      42. Familia comunică despre orice modificare intervenită în informaţia declarată iniţial prin depunerea unei cereri noi de acordare a ajutorului social de către solicitant, conform prevederilor prezentului Regulament. Faptul în cauză  constituie temei pentru revizuirea dreptului la ajutor social şi luarea deciziei de acordare sau neacordare a acestuia.
      [Pct.42 în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      43. Beneficiarul are obligaţia de a permite efectuarea anchetei sociale stabilite de direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei pentru a verifica condiţiile care au stat la baza acordării dreptului la ajutor social sau, după caz, la ajutorul pentru perioada rece a anului. În caz de refuz a efectuării anchetei sociale se întocmeşte un  proces-verbal.

  CAPITOLUL V
  MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTORULUI SOCIAL 
  ŞI ÎNCETAREA DREPTULUI
    
      44. Modificările comunicate de familie, precum şi cele stabilite prin ancheta socială, servesc drept temei pentru modificarea sau încetarea sau, după caz, a ajutorului pentru perioada rece a anului.
    
      45. Cuantumul ajutorului social se modifică în următoarele situaţii:
      a) au intervenit modificări care influenţează cuantumul venitului lunar minim garantat al familiei, cuantumul venitului net normat pentru gospodăriile ţărăneşti şi auxiliare şi/sau modificări în cuantumul pensiilor, alocaţiilor sociale sau prestaţiilor sociale;
   
      b) au intervenit modificări în informaţiile care au fost depuse anterior.
      46. Plata ajutorului social sau, după caz, a ajutorului pentru perioada rece a anului încetează în următoarele situaţii:

      a) familia nu îndeplineşte condiţiile pentru acordarea ajutorului social sau, după caz, ajutorului pentru perioada rece a anului;
     
      b) familia care primeşte ajutor social sau, după caz, ajutorul pentru perioada rece a anului îşi schimbă reşedinţa curentă;
    
      c) persoana solitară, care beneficia de ajutor social sau, după caz, de ajutor pentru perioada rece a anului, a decedat sau a fost declarată dispărută fără veste, a fost sancţionată cu privaţiune de libertate, a trecut la întreţinere de stat sau a fost înrolată pentru satisfacerea serviciului militar în termen;
      [Pct.46 lit.c) modificată prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      d) familia a refuzat efectuarea anchetei sociale, sau nu a depus o cerere repetată, în termen de 10 zile, dacă prin ancheta socială s-au identificat schimbări în datele indicate în cerere.

      e) şomerul înregistrat la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă a refuzat un loc de muncă sau serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă, sau participarea la lucrările publice oferite de agenţii. 
   
      f) familia a refuzat semnarea acordului de cooperare;
   
      g) familia care a semnat acordul de cooperare nu îndeplineşte repetat obligațiile asumate în decurs de 180 de zile calendaristice de la data întocmirii precedentului raport, în care s-a constat neîndeplinirea acestora. În situaţiile specificate la alineatul unu literele e), f) și g), familiei i se refuză acordarea dreptului pe o perioadă de 3 luni consecutive de la luna stopării dreptului la ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului.

      47. Modificarea cuantumului ajutorului social şi încetarea plăţii ajutorului social sau, după caz, a ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează prin ordinul scris al şefului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, începînd cu luna următoare celei în care s-au constatat motivele şi se expediază decizia titularului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct.46 lit. c) din prezentul Regulament.
   
  Capitolul V1
  AJUTORUL PENTRU PERIOADA RECE A ANULUI
      471. Dreptul la ajutor pentru perioada rece a anului se determină concomitent cu determinarea dreptului la ajutor social, în baza cererii pentru acordarea ajutorului social, depuse de solicitantul sau reprezentantul legal al familiei în condiţiile prezentului Regulament. 
      Ajutorul pentru perioada rece se stabileşte şi se plăteşte cu respectarea prevederilor prezentului Regulament şi se acordă:
      a) familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social, stabilit în conformitate cu Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social;
      b) familiilor solicitante de ajutor social care au un venit global mediu lunar mai mare decît venitul lunar minim garantat conform legislaţiei şi mai mic decît nivelul venitului lunar minim garantat majorat de 1,6 ori.
      
      Listele de plată, darea de seamă privind achitarea ajutorului pentru perioada rece a anului şi raportul privind utilizarea mijloacelor alocate se întocmesc, respectiv, în conformitate cu anexele nr.6, 7 şi 8 la prezentul Regulament, respectînd termenele stabilite în capitolul VI din prezentul Regulament.
      În situaţiile specificate la litera b) alineatul doi al prezentului punct, dreptul la ajutor pentru perioada rece a anului se revizuieşte la intervenirea oricărei modificări în informaţia care a fost prezentată anterior, sau la fiecare 12 luni calendaristice după acordarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului. În cazul în care toţi membrii familiei au atins vîrsta de pensionare sau sînt recunoscute de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă inapte de muncă şi nu au alte surse de venit, decît cele realizate din prestaţii sociale, dreptul la ajutor pentru perioada rece a anului se revizuieşte la fiecare 24 luni calendaristice după acordarea acestuia.
     
  Capitolul VI
  Modul de finanţare şi dare de seamă
      48. Direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei întocmeşte, lunar, în 2 exemplare, listele de plată ale tuturor beneficiarilor de ajutor social, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament, şi în 3 exemplare registrul listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată total, inclusiv pe fiecare prestator de servicii de plată desemnat, care sînt confirmate prin semnătură şi ştampilă de către şeful direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei şi sînt înregistrate în registrele corespunzătoare ale direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei.
     
      49. Pînă la data de 4 a fiecărei luni direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei prezintă casei teritoriale de asigurări sociale listele de plată ale tuturor beneficiarilor de ajutor social, în mod electronic, însoţite de copia exactă a acestora pe suport de hîrtie, şi în 2 exemplare registrul listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată total, inclusiv pe fiecare prestator de servicii de plată. Un registru al listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată se prezintă Casei Naţionale de Asigurări Sociale prin intermediul casei teritoriale de asigurări sociale, iar al doilea rămîne în cadrul acesteia.
     
      50. Casa teritorială de asigurări sociale înregistrează în registrele corespunzătoare primirea listelor de plată şi a registrelor listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată:
      a) în cazul în care casa teritorială de asigurări sociale nu identifică neconcordanţă a datelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată total, inclusiv pe fiecare prestator de servicii de plată desemnat, în listele beneficiarilor în mod electronic şi pe suport de hîrtie şi în registrele listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată, acestea se consideră acceptate;
     
      b) în cazul în care se identifică neconcordanţă a datelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată total, inclusiv pe fiecare prestator de servicii de plată desemnat, casa teritorială de asigurări sociale restituie listele direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei. Listele corecte trebuie să fie prezentate casei teritoriale de asigurări sociale pînă la data de 6 a fiecărei luni.
    
      51. În conformitate cu informaţia introdusă de casele teritoriale de asigurări sociale, Casa Naţională de Asigurări Sociale formează lista de plată generală pe ţară.
      52. Ordinul de plată este confirmat prin semnătură de către persoanele cu drept de semnătură ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi expediat prestatorului de servicii de plată, cel tîrziu pînă la data de 15 a fiecărei luni.
      53. Instituţia financiară, în baza informaţiei primite în mod electronic de la Casa Naţională de Asigurări Sociale, efectuează plata ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului.
    
      54. Casa Naţională de Asigurări Sociale va transfera mijloacele necesare pentru plata ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului de pe conturile sale curente.
    
      55. Prestatorul de servicii de plată desemnat prezintă Casei Naţionale de Asigurări Sociale lunar, pînă la data de 7 a lunii următoare celei gestionare, raportul privind achitarea ajutorului social, în conformitate cu anexa nr.3 la prezentul Regulament, iar în cazul transferurilor la conturile bancare ale beneficiarilor – confirmare.
    
      56. Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă, lunar, pînă la data de 20 a lunii următoare celei de gestiune, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei raportul privind utilizarea mijloacelor alocate pentru plata ajutorului social, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament.

      57. Ministerul Finanţelor va transfera mijloacele financiare, în modul stabilit, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pentru plata ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului conform planului de finanţare.
     
  Capitolul VII
  Dispoziţii finale
     58. Deciziile privind acordarea, neacordarea sau încetarea plăţii ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului, privind modificarea cuantumului ajutorului social, precum şi cele privind recuperarea sumelor încasate nejustificat, pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ.
    
      59. Controlul asupra corectitudinii stabilirii şi utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare alocate se efectuează de către organele de control abilitate.
      591. Verificarea modului de aplicare corectă şi unitară a prezentului Regulament este efectuată de către Inspecţia socială.
    
      60. Verificarea informațiilor prezentate pentru stabilirea ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei prin intermediul schimbului de informații între sistemele informaționale, confruntării datelor din certificatele prezentate, actele confirmative sau anchetele sociale, conform legislației.
      Controlul legalităţii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul procedurii de stabilire şi plată a ajutorului social se efectuează de către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

      61. Direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei 
  creează comisii constituite dintr-un număr impar de membri, nu mai mic de 3 persoane, care includ reprezentanţi ai direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, reprezentanţi delegaţi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi reprezentanţi ai societăţii civile. Comisiile verifică, selectiv, la reşedinţa curentă a solicitantului/beneficiarului autenticitatea informației prezentate în cererea pentru acordarea ajutorului social, corectitudinea utilizării ajutorului social şi, după caz, întocmesc ancheta socială și/sau raportul de utilizare a ajutorului social.
     
       62. Actele confirmative necesare pentru solicitarea ajutorului social se eliberează de organele abilitate în mod gratuit.
      63. Responsabilitatea pentru corectitudinea îndeplinirii formei electronice de calcul a ajutorului social, precum şi pentru corespunderea datelor din listele pe suport de hîrtie cu datele în formă electronică o poartă direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.
       64. Responsabilitatea pentru utilizarea reală a mijloacelor bugetare alocate o poartă persoanele cu funcţii de răspundere ale prestatorului de servicii de plată sau, după caz, ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
      65. Casa Naţională de Asigurări Sociale, în comun cu prestatorul de servicii de plată desemnat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data selectării acestuia, va elabora şi va aproba contractul şi regulamentul de schimb al informaţiei între instituţiile menţionate.
     
      66. Cererile pentru acordarea ajutorului social, depuse pe suport de hîrtie, și actele confirmative se transmit, trimestrial, direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei.
     
      67. Monitorizarea implementării reglementărilor cu privire la ajutorul social se efectuează la nivel central de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, iar la nivel local de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.
    
      68. Modelele raportului de utilizare a ajutorului social, anchetei sociale, procesului-verbal, instrucțiunilor de depunere a cererii prin telefon, deciziilor și alte acte normative necesare implementării vor fi aprobate de către autoritatea administrației publice centrale de specialitate în domeniul protecției sociale.