(0-268) 74-5-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62

Satul Razeni

Scrieți-ne un mesaj

Ajutorul de șomaj

Se aprobă şi oferă ajutor financiar neimpozabil, pe o perioadă de la 6 la 12 luni, persoanelor care se încadrează în categoria de şomer

Scopul: Susţinerea persoanelor rămase fără un loc de muncă şi stimularea acestora pentru reîncadrarea în muncă într-un timp cât mai scurt.

 

Cine poate beneficia:

 • Puteţi beneficia de ajutor de şomaj dacă aţi rămas fără un loc de muncă şi întruniţi condiţiile pentru a fi încadrat în categoria de şomeri:
 • Aveţi vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta stabilită de lege pentru pensionare;
 • Sunteţi apt, după starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice, pentru prestarea unei munci;
 • Nu aveţi  loc de muncă şi nu desfăşuraţiactivitate în scopul obţinerii de venituri;
 • Căutaţi activ un loc de muncă şi sunt disponibil să înceapeţi lucrul;
 • Nu studiaţi la secţia cu frecvenţă la zi la o instituţie de învăţământ;
 • sunteţi înregistraţi la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în a cărei rază teritorială aveţi domiciliul.
 • aţi lucrat şi deţineţi un stagiu de cotizare la bugetul asigurărilor sociale de stat de cel puţin 9 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării.

 

 Cum se acordă

1. Vă prezentaţi pentru înregistrare la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu următoarele acte:

 • cererea pentru acordarea ajutorului de şomaj;
 • actul de identitate (original şi copie);
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • actele de studii şi de calificare (original şi copie);
 • certificatul de căsătorie, pentru persoanele care şi-au schimbat numele de familie (original şi copie);
 • declaraţia pe proprie răspundere în formă scrisă;
 • certificat ce consemnează lipsa activităţii în scopul obţinerii de venituri;
 • extrasul de cont al asiguratului în original sau alte documente care confirmă stagiul de cotizare.

 

2. În cazul în care se constată că întruniţi toate condiţiile necesare, vă va fi atribuită categoria de beneficiar al ajutorului de şomaj. 

Categoriile beneficiarilor şi cuantumul ajutorului de şomaj

Ajutorul de şomaj se stabileşte diferenţiat în funcţie de circumstanţele încetării activităţii de muncă a persoanei:

Nr. art.

 (conform Codului Muncii) 

Cuantumul ajutorului  de şomaj în % din salariul mediu al persoanei calculat în modul stabilit de Guvern

a) Deces al angajatorului persoană fizică, declarare a acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin hotărâre a instanţei de judecată

82 (b)

50 %

b) Retragere, de către autorităţile competente, a autorizaţiei (licenţei) de activitate a unităţii

8 (d)

40%

c) Expirare a termenului contractului individual de muncă pe o durată determinată – de la data prevăzută în contract, cu excepţia cazurilor în care raporturile de muncă continuă şi nici una din părţi nu a cerut încetarea lor

82 (f)

40%

d) Finalizare a lucrării prevăzute de contractul individual de muncă încheiat pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări

82 (g)

40%

e) Încheiere a sezonului, în cazul contractului individual de muncă pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere

82 ()

40%

f) Forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude continuarea raporturilor de muncă

82 (i)

40%

g) Lichidare a unităţii sau încetarea a activităţii angajatorului persoană fizică

86 (b)

50%

h) Reducere a numărului sau a state

or de personal din unitate

86 (c)

50%

i) Constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical

6 (d)

40%

j) Constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirmate prin hotărâre a comisiei de atestare

86 (e)

40

k) Schimbare a proprietarului unităţii (în privinţa conducătorului unităţii, a adjuncţilor săi, a contabilului-sef)

86 (f)

40%

l) Restabilirea la locul de muncă, conform hotărârii instanţei de judecată, a persoanei care a îndeplinit anterior munca respectivă, dacă permutarea sau transferul salariatului la o altă muncă nu sunt posibile

86 (t)

0%

m) Refuz al salariatului de a fi transferat la o altă muncă din motive de sănătate, conform certificatului medical

86 (x)

40%

n) Refuz al salariatului de a fi transferat în altă localitate în legătură cu mutarea unităţii în această localitate

86 (y)

40%

o) Au demisionat, au căutat activ de lucru, s-au aflat în evidenţă la agenţie ca şomeri cel puţin 3 luni calendaristice şi, din lipsa locurilor de muncă corespunzătoare, nu au putut fi angajaţi în câmpul muncii

85

30%

p) Au încetat să muncească ren

nţând la licenţă (autorizaţie) pentru desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător sau pe bază de patentă

 

30%

q) Au încetat să muncească peste hotare în condiţiile încheierii anticipate a unui contract individual de asigurări sociale de sat

 

30%

Cuantumul ajutorului de şomaj nu poate fi mai mic decât cuantumul salariului minim stabilit pe ţară şi nu va depăşi cuantumul salariului mediu  pe economie din anul precedent.  


Perioada de plată a ajutorului de şomaj


Se stabileşte diferenţiat în funcţie de stagiul de cotizare:

Perioada stagiului de cotizare

Mărimea indemnizaţiei şi durata de primire a acesteia

de până la 5 ani, dar nu mai puţin de 9 luni

perioada de plată 6 luni calendaristice

de la 5 până la 10 ani

perioada de plată 9 luni calendaristice

de peste 10 ani

perioada de plată 12 luni calendaristice


Data începerii acordării ajutorului de şomaj

Veţi beneficia de ajutor de şomaj începând cu a opta zi de la data înregistrării cererii pentru un loc de muncă la agenţie, dacă acest drept este confirmat documentar,

cu excepţia:

- persoanelor concediate în urma lichidării unităţii sau reducerii statelor de personal din unitate, care beneficiază de ajutor în aceleaşi condiţii dar nu mai devreme de expirarea: a trei luni calendaristice din data concedierii;

- persoanelor demisionate care beneficiază de ajutor nu mai devreme de expirarea: a trei luni calendaristice din data înregistrării cererii la agenţie.

Nu vi se va acorda ajutor de şomaj dacă până la stabilirea dreptului de a-l primi, refuzăaţi neîntemeiat un loc de muncă corespunzător, conform legislaţiei, sau serviciile de stimulare a ocupării prestate de agenţie.